לאומי בלוג

רווחי לאומי בשנת 2009: 2.01 מיליארד ש”ח

לאומי בלוג
שנת 2009 שאותה אנו מסכמים היום היתה שנה חריגה ומיוחדת

שנת 2009 שאותה אנו מסכמים היום היתה שנה חריגה ומיוחדת.  מדובר בשנה שהחלה בשיאו של משבר כלכלי עולמי, שגליו הגיעו גם למשק הישראלי.
ניתן לחלק את השנה לשתי מחציות, כאשר במחצית הראשונה עיקר תשומת הלב הופנתה למשבר ולהתמודדות עימו. במחצית השנייה הסתמנו ניצני התאוששות והתפתחות חיובית בכל האינדיקטורים של המשק.  בהדרגה ובזהירות רבה חזרנו לפעילות רגילה.
רווחי 2009 לא הושגו בקלות, ואינם מובנים מאליהם. מדובר ברווחים שנבעו מכל מגזרי הפעילות- בבנק, ובחברות הבנות ובתיק השקעות הנוסטרו של הקבוצה. רווחים אלו מבטאים הצלחה ביישום מדיניות ברורה ומובנית של הקבוצה להתמודד, עוד לפני התפרצות המשבר עם סיכונים פוטנציאליים הגלומים בסביבה הכלכלית. כל זאת תוך הימנעות ממעורבות בסוגים מסוימים של פעילויות, שאפיינו את המערכת הפיננסית ערב המשבר, וכן התארגנות מהירה, לאחר פרוץ המשבר, לשינויים במבנה והרכב הפעילות ולעדכונים בהיקפי ההוצאות וההשקעות שלנו.
אנחנו מציגים היום את תוצאות 2009, אך לא שוכחים שהאסטרטגיה הברורה שלנו ואופן יישומה אפשרו לנו לא רק להשיג  רווחיות נאותה ב 2009, אלא גם לצלוח באופן סביר את 2008. בהסתכלות לאחור על תוצאות פעילותנו בשנתיים הקשות האלה – אנחנו מרוצים.

המשך השיפור ברווחיות

גם בשנת 2009 מציגה קבוצת לאומי את הרווח הנקי הגבוה ביותר במערכת הבנקאית בישראל. הרווח הנקי של קבוצת לאומי מסתכם בשנת 2009 ב – 2.014 מיליארד שקלים.  הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם השנה ב – 1.986 מיליארד שקלים. ניתן לראות כי עיקר הרווח של לאומי נובע מפעולות הליבה של הקבוצה, זאת למרות סביבת ריבית נמוכה שהביאה להקטנת ההכנסות המימוניות, וסביבה רגולטורית תובענית המשפיעה להקטנת ההכנסות התפעוליות.

הרווח הנקי מפעולות רגילות מביא לידי ביטוי את צמיחת הקבוצה, את ההתאוששות בהיקפי הפעילות ובהכנסות בארץ ובעולם ואת השיפור באיכות תיק האשראי ובתיק ההשקעות שלנו – כל זאת, תוך שמירה על יחסי הלימות הון גבוהים עליהם אדבר בהמשך. רווחים יפים אלו באים לידי ביטוי גם בשיעורי התשואה שלנו: 10.1% תשואת הרווח מפעולות רגילות ו-10.2% תשואת הרווח הנקי, כמובן, ללא השוואה לשנת 2008, ובעת שאנחנו ואתם משווים שיעורי תשואה שהשיגו שחקני המערכת הפיננסית, עלינו לעשות הבחנה ברורה והתאמות בהערכה לענין שיעורי הלימות ההון.

נתונים כספיים עיקריים

הגידול ברווח נבע מהגורמים הבאים:

  • הרווח המימוני גדל בשנת 2009 ב-10.1% והסתכם ב-7.023 מיליארד שקלים.
  • ההפרשות לחובות מסופקים ירדו בשיעור חד של כמעט 30% והסתכמו בסך של 1.517 מיליארד שקלים.
  • ההכנסות התפעוליות גדלו בשיעור של 63% והסתכמו בסך 4.563 מיליארד שקלים.
  • עם זאת, יש לציין כי ההכנסות מעמלות תפעוליות ירדו בשיעור מזערי של 0.8%.
  • בנוסף לכל האמור, גם השליטה הקפדנית בהוצאות שהסתכמו ב 6.937 מיליארדי שקלים, תרמה באופן חיובי לרווחיות שהשגנו.

התפתחות הרווח המימוני והמרווח הפיננסי

הרווח המימוני גדל בשנת 2009 במעט יותר מ 10% והסתכם ב 7.023 מיליארד שקלים. עיקר העלייה ברווח המימוני מוסברת מפעילות בשוק ההון ומהתאוששות במצב המשק שהביא לגידול בהיקף הפעילות. (ירידה ניכרת של הפרשות לירידת ערך באג”ח זמין למכירה, ורווחים שמומשו ממכירת אג”ח זמין למכירה).
זאת, חרף סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק. אנו מעריכים כי סביבת הריבית הנמוכה השוררת במשק דרך השפעתה על המרווח הפיננסי, הקטינו את הרווח המימוני בהיקף של מאות מיליוני שקלים.  המרווח הפיננסי הכולל עסקות במכשירים נגזרים, ירד בשנת 2009, והגיע ל-1.1% לעומת 1.63% בשנת 2008. ירידה זו קשורה בסביבת הריבית הנמוכה שהונהגה במשק, במטרה לסייע לו להתמודד עם המשבר. זאת למרות שהפעלנו השנה מדיניות תמחור סיכונים, טובה מבעבר, שנועדה לקבוע את מחיר האשראי בהתאם למרכיבי הסיכון ללווים ולעסקות. הירידה במרווח הפיננסי היא גם תוצאה של תחרות עזה במשק, שהתחזקה במהלך 2009, על כל עסקה ועסקה. ירידה זו מהווה לדעתנו מענה, למי שסבור כי אין תחרות אמיתית בין הבנקים בישראל.

היקף ההפרשה לחובות מסופקים, ושיעור ההפרשה לחובות מתיק האשראי

כפי שציינתי קודם לכן, אחד הגורמים לגידול ברווחי הקבוצה ב-2009 בהשוואה לשנה שקדמה לה, הוא השיפור (הקיטון) בהפרשה לחומ”ס. סך ההפרשות לחובות מסופקים הסתכם בשנת 2009 ב -1.517 מליארד שקלים, לעומת 2,145 מיליון שקלים בשנת 2008, ירידה של כ–30%. שיעור ההפרשות לחובות מסופקים מהיקף האשראי  הגיע בשנת 2009 ל -0.74%  לעומת % 1.01 בשנת 2008ההפרשות לחומ”ס קטנו על רקע המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של המשק, שהביאה לשיפור במצב הלווים ובכושר ההחזר שלהם. כמו גם הפעילויות שנקטנו לשיפור איכות תיק האשראי שלנו והעמקה של גביית החובות.
ראוי לציין כי כבר ב-2006 הקמנו יחידה ייעודית לניהול סיכוני אשראי, בקו העסקים של החטיבה העסקית , זאת במטרה לשדרג את תהליכי קבלת ההחלטות לענין אשראים חדשים וקיימים, ולהדק את בקרות האשראי. יחידה דומה הוקמה ב 2007 גם בקו העסקים של החטיבה המסחרית. חשיבות יחידות אלו בלטה על רקע המשבר הכלכלי.

גם בתחום האשראי הקמעונאי למשקי בית ולעסקים קטנים שידרגנו את המודלים המופעלים בעת קבלת ההחלטות, והונהג שימוש מוקפד ומתמיד בהם. אנו סבורים שבניהול תיק האשראי שלנו, במהלך השנים האחרונות, השכלנו לשפר את איכות התיק ולכך, כך נראה לנו, תהיה השפעה חיובית גם על היקף ההפרשות שתרשמנה בעתיד.

השבחת תיק האשראי

היקף החובות הבעייתיים של לאומי ירד במהלך 2009, בשיעור של כ– 12.3% והסתכם בסך של 20.0 מיליארד שקלים, לעומת 22.8 מיליארד שקלים ב-2008. למעלה מ-61% מהחובות הינם חובות בהשגחה מיוחדת בהם הסיכון נחשב נמוך (12.3 מיליארד מתוך 20.0 מיליארד). היקף החובות שאינם נושאים הכנסה קטן לאחר שיא המשבר והסתכם בסוף שנת 2009 בסך של 1.8 מיליארדי שקלים, בהשוואה ל-2.0 מיליארד בסוף 2008.

הקיטון בהיקף החובות הבעייתיים והמשקל הנמוך יחסית בו של הקטגוריות היותר גרועות – בעיקר חובות שאינם נושאים הכנסה, מבטא את איכותו הטובה של תיק האשראי של לאומי והוא תוצאה של עבודה מאומצת בניהול האשראי על כל היבטיו.

שיפור  יחס היעילות

בשנת 2009 הגיע יחס היעילות של לאומי ל-59.9%, לעומת 76.3% בשנת 2008. השיפור ביחס היעילות השנה, לעומת השנה הקודמת, מבטא את הגידול בהכנסות לרמה של 11,586 מיליארד שקלים, גידול בשיעור של 26.2%. זאת לצד הקפדה על ההוצאות שהסתכמו השנה ב-6.937 מיליארד שקלים, קיטון של 0.9% לעומת שנה קודמת.

ההכנסות התפעוליות, כפי שראינו קודם לכן, הסתכמו השנה בסכום של 4.563 מיליארד. העלייה בהכנסות התפעוליות מסתכמת ב – 1.763 מיליארד שקלים, כאשר עיקר העלייה מוסבר מרווחים מהשקעות בקרנות ובמניות שתרמו 1.619 מיליארד שקלים מתוך סכום זה, לצד ירידה בהכנסות מעמלות תפעוליות. תוצאות 2009 כוללות חלוקת תגמול לעובדים בגין תשואה, לעומת שנת 2008, שנה בה, על רקע התוצאות, לא חולקו בונוסים. מזה שנים אנו קושרים תגמול בכל הרמות לתוצאות ואנו סבורים שכך נכון לעשות.

יחס היעילות שאנו מציגים השנה מהווה חזרה לסביבת רמת יחסי היעילות בשנים שקדמו למשבר, עם זאת, איננו שבעי רצון מרמה זו ונרצה בעתיד לראות יחסי יעילות טובים יותר, ולכך נכוון.

המשך הגידול בסעיפים המאזניים והחוץ מאזניים

לצד החזרה לרמת רווחיות נאותה כפי שאנו מציגים, ב-2009 ניכרת התאוששות בהיקפי הפעילות המאזנית והחוץ מאזנית. סך המאזן שאנו מציגים הוא הגבוה ביותר במערכת הבנקאית בישראל, והוא עומד על סך של 321.8 מיליארד שקלים (פועלים 309.5 מיליארד שקלים).

פיקדונות הציבור הסתכמו בסוף 2009 ב-250.4 מיליארד שקלים, גידול של 2.3% לעומת סוף שנת 2008. שוב – מדובר בנתון הגבוה ביותר במערכת הבנקאית בישראל. (פועלים: כ- 232.0 מיליארד שקלים). בנוסף גייסה הקבוצה מהציבור בשנת 2009 הון משני בהיקף של 4.841 מיליארד שקלים. (אפריל 2009  – 1.0 מיליארד;  מאי – 1.5 מיליארד;  אוגוסט –  341.0 מיליון, הנפקה פרטית ל’דן’; אוגוסט – 2.0 מיליארד).

סך הנכסים בניהול הקבוצה, מאזניים וחוץ מאזניים,גדל בשיעור של למעלה מ-20.0% ב-2009 והסתכם ב-782 מיליארד שקלים. סך נכסים זה מבטא את עוצמת הקבוצה ואת אסטרטגית הצמיחה שלה –  להגדיל באופן משמעותי את היקף נכסי הלקוחות המנוהלים על ידינו בארץ ובעולם.

הפעילות החוץ מאזנית מהווה כיום כ– 59% מסך הנכסים הכספיים של הציבור בלאומי. שינוי מבני זה מתרחש מזה מספר שנים על רקע הרפורמות לסוגיהן. אנו ערוכים לספק ללקוחות מגוון מוצרים גדול, שלנו ושל יצרנים חיצוניים.

האשראי לציבור הסתכם בסוף שנת 2009 ב-204.7 מיליארד שקלים, ירידה של 4.0%  לעומת 2008(היקף האשראי בפועלים כ- 215.8 מיליארד שקלים). זוהי מדיניות מכוונת, ואנו ערוכים היום, עם ההתאוששות, להשתמש בכלי ניהול האשראי הטובים שלנו עבור הלקוחות – הרחבת היקפי אשראי וסיפוק צרכים פיננסיים אחרים שלהם. ואכן – מתחילת השנה נרשמו גידולים משמעותיים בהיקפי האשראי שמעמידה הקבוצה.

התפתחות ההון – מדדי האיתנות הפיננסית

ההון העצמי של הקבוצה הגיע בסוף שנת 2009 ל- 21.9 מיליארד שקלים, לעומת 18.7 מיליארד שקלים בסוף שנת 2008. יחס ההון לרכיבי סיכון הגיע בסוף שנת 2009 ל-14.31%, והוא מהגבוהים במערכת הבנקאית, ובוודאי עונה ויותר על דרישות בנק ישראל. יחס זה מאפשר לתפיסתנו פיתוח עסקים, מספק כרית ביטחון יציבה גם בתקופות משבר, הולם את דרישות באזל 2 ובכוונתנו לפעול לשמרו ואף להגדילו, ככל שנחשוב כי יש בכך צורך (במונחי באזל 2 – יחס ההון לרכיבי סיכון ב 2009 הוא 14.09%, ויחס ההון הראשוני – 8.33%).

יחס ההון הראשוני לנכסי סיכון עמד בסוף  2009 על שיעור של 8.52%, לעומת 7.51% בסוף 2008. לאורך שנים שמרנו על יחסי הון גבוהים מבמערכת, ולכן חשנו נוח בתקופת המשבר. היום יש בכך מענה גם לדרישות הרגולציה ותפיסת הפיקוח שמאמץ את באזל 2.

מדיניות דיבידנד

הדירקטוריון החליט שלא להמליץ על חלוקת דיבידנד בגין רווחי 2009, ובשלב זה לא לקבוע מדיניות דיבידנד לשנת 2010.

מרכזי הרווח של הקבוצה

הבנק נותר מרכז הרווח הגדול בקבוצת לאומי והוא תורם מעט פחות משני שליש (63%) מסך הרווחים מפעולות רגילות. החברות הבנות בארץ (לא כולל רווחיהן מתאגידים ריאליים – הכוונה לפרטנרס) תרמו כ-616 מיליון שקלים לרווחים מפעולות רגילות של הקבוצה, לעומת 432 מיליון שקלים ב-2008, גידול של כ-43%.

גם ברווחי החברות הבנות בחו”ל חל גידול, כשחברות אלה תרמו בשנת 2009 ל- 102 מיליון שקלים מתוך הרווח הנקי מפעולות רגילות, לעומת הפסד בשנת 2008. עם זאת, הרווחיות מחו”ל עדיין נמוכה ומבטאת את עומק המיתון ועוצמתו של המשבר הפיננסי בחו”ל, לצד בחירה מודעת של תיאבון סיכון נמוך במקומות אלה. הרווח הנובע מתאגידים ריאליים הסתכם השנה בסך של 17.0 מיליון שקלים, ירידה ניכרת בהשוואה לשנת 2008. אנו בוחנים תדיר את מרכיבי התיק הריאלי של הקבוצה, בכפוף להוראות החוק ולדרישות הרגולטור.

על פי חוק הבנקאות, בהתאם לפרשנות של בנק ישראל, ובניגוד לפרשנותו של הבנק – פז מוגדרת כקונגלומרט. לבקשת הבנק אישר לו בנק ישראל למכור את אחזקותיו בפז על ל 30.12.10, בכפוף להעברת המניות לידי נאמן. בידי הבנק נותרה הזכות להחליט בדבר מכירת המניות או חלוקתן כדיבידנד בעין.

קרן ההון

יתרת קרן ההון הסתכמה בסוף 2009 בסכום של 309 מיליון שקלים, בהשוואה ליתרה שלילית בסך של כמיליארד שקל בשיא המשבר, קרי בחודש מרס  2008. כפי שציינתי באותה עת, בשיאו של המשבר, הערכתנו היתה כי מרבית ירידות השווי בתיק ניירות הערך שלנו הן בעלות אופי זמני. הערכה זו, שנרשמה בדוחות הכספיים של אותו רבעון, התבררה כנכונה כאשר כבר שלושה חודשים מאוחר יותר קרן ההון כמעט והתאזנה והיא המשיכה להשתפר במהלך 2009.

חשוב לציין כי תיק ניירות הערך הינו תיק דינמי, המנוהל בהתאם לרמת הסיכון שהבנק מחליט שהיא המתאימה לו, מעת לעת, וזאת בהתבסס על הערכותינו ביחס להתפתחות המשק והכלכלה העולמית.

תרומת מגזרי הפעילות לרווח הנקי מפעולות רגילות

התופעה המעניינת בכל הקשור לתרומת מגזרי הפעילות השונים לרווח היא התרומה הקטנה יחסית של משקי הבית והעסקים הקטנים לעומת משקל התרומה של הלקוחות העסקיים.

קווי העסקים של המגזר העסקי – החטיבה העסקית והחטיבה המסחרית – הניבו ביחד רווח מפעולות רגילות של כ- 1.324 מיליארד שקלים, המהווה כשני שליש (66.7%) מסך הרווח הנקי מפעולות רגילות. רמת רווח זו מבטאת את השיפור בפעילות הכלכלית כמו את איכות תיקי האשראי שלנו, שלא חייבה היקפי הפרשות כבשנה שקדמה.

סכום זה כולל בתוכו את הרווח ממערך בינוי ונדל”ן שהסתכם ב-2009 בסך של 458 מיליון שקלים. משקי הבית תרמו לרווח נקי מפעולות רגילות כ-161 מיליון שקלים, המהווים כ- 8.1% בלבד מהרווח הנקי מפעולות רגילות, כאשר מגזר העסקים הקטנים תרם כ- 9.5% מסך הרווחים מפעולות רגילות כלומר סך של 188 מיליון שקלים. התרומה הנמוכה של משקי הבית מבטאת את סביבת הריבית הנמוכה, ואת הירידה בגביית עמלות ממגזר זה. רווחי הבנקאות הפרטית הסתכמו ב- 116 מיליון שקלים, המהווים כ – 5.8% מהרווח הנקי מפעולות רגילות.

הרווחים הנובעים מניהול פיננסי ומפעילויות אחרות הסתכמו בסך של 197 מיליון שקלים המהווים כ-9.9% מהרווח הנקי מפעולות רגילות. (פעילויות אחרות – פעילות שלא הוקצתה למגזרים כמו לאומי פרטנרס ולאומי שרותי שוק הון).

לאומי למען  הקהילה

גם בשנות המשבר המשיכה הקבוצה לתרום לקהילה וזאת מתוך מודעות עמוקה לחשיבות המעורבות הקהילתית ובמיוחד בשנות משבר כלכלי. בשנת 2009, תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות לפעילויות חינוך, קהילה וחברה, תרבות ובריאות, סך של
כ-26.5 מיליון שקלים.

הקבוצה מתמקדת בפעילויות עם דור העתיד המקנות לו כלים להצלחה, ליזמות ולמצוינות. במסגרת זו אנו שותפים לפרויקטים חשובים הנעשים בתחום החינוך דוגמת ‘עתידים‘, עמותת ‘לאומי אחרי – קרן המאה למען דור המחר‘, תמיכה באמנות ישראלית מקורית ובית הספר לרובוטיקה בטכניון.

בחמש השנים האחרונות הסתכמה הפעילות הקהילתית שלנו בסכום של כ-127 מיליון שקלים, ממוצע שנתי של למעלה מ-25.0 מיליון שקלים. מדי שנה, כ-600 מעובדי לאומי מתנדבים בקהילה על חשבון זמנם הפנוי, ובעידוד הנהלת לאומי, מתוך הכרה בחשיבות התרומה לקהילה. אנחנו גאים מאוד בפעילויות אלו.

היפוך מגמה

בסיכומו של דבר שנת 2009 היתה שנה מוצלחת לקבוצת לאומי. הקבוצה סיימה את השנה, כשהיא מציגה רווח ורווחיות טובים, גידול בהיקפי הפעילות, ניהול סיכונים אחראי, התנהלות המבוססת על אסטרטגיה ברורה ותכנית עבודה סדורה שנועדה להבטיח, בטווח הארוך, רמה נאותה של רווחיות מותאמת סיכון.

התמונה שניצבה לנגד עינינו לפני שנה בדיוק כללה: קריסת שווקים ומוסדות פיננסיים בעולם, האטה במשק הישראלי, שער דולר נמוך המשפיע באופן שלילי על הכלכלה הריאלית, צמצום בסיס ההכנסות של הבנקים כתוצאה מסביבת ריבית נמוכה, והגבלות רגולטוריות בתחומים שונים.

כפי שציינתי בתחילת דברי, בהמשך השנה חל היפוך מגמה. זאת, תחת הנהגה כלכלית אחראית בהובלתו של נגיד בנק ישראל אשר יזם ולא נגרר, ניהל את המשבר לטובת המשק כולו, ובתאום עם הממשלה פעל לאישוש הפעילות הכלכלית.

המערכת הבנקאית היא הבבואה של המשק הישראלי, ככזו ראינו בתוצאותיה ובהיקפי פעילותה ביטוי להאטה בצמיחת המשק ולמשבר בשווקים הגלובליים. מנגד כאשר המשק צומח ומתפתח, ניתן לצפות לתוצאות טובות יותר גם מהמערכת הבנקאית.

על רקע רעידות האדמה בכלכלה העולמית שחווינו ב- 2007 ו- 2008 אי אפשר להפריז בחשיבות שמלאה המערכת הבנקאית כעוגן יציב למשק להתפתחותו. עלינו להיות ערניים ולנצל את ההזדמנויות הנכרות בדרכנו. העולם עובר שינויים, ומגמות חדשות מסתמנות. זיהוי ההזדמנויות הגלומות בשינויים הללו עשוי להתברר כמפתח להתפתחות עסקית חשובה ורווחית, ולאפשר ללאומי ולמשק הישראלי לצמוח ולהתפתח בזירה הגלובלית החדשה.

אין לי ספק, שאם נשכיל להמשיך ולנהל כהלכה את הסיכונים, נאזן בין שיקולי הטווח הקצר ושיקולי הטווח הארוך, נתייעץ ונטה אוזן לאלה שאנו סומכים עליהם וננצל את הזדמנויות עסקיות הניכרות בדרכו, לאומי ייצא נשכר ויעמוד על אדני הזינוק, כשהוא ערוך ומוכן לאתגרים הבאים.

ברשותכם, ודווקא על רקע השקף הזה, הנותן ביטוי לתוצאות הכספיות של 2009, חשוב לי להדגיש כי בכל נקודת זמן, ולאורך כל המשבר, המשכנו לבצע השקעות שתנבנה פירות בטווח הארוך ותשפרנה את הממשק עם הלקוחות, הן בהיבטים של תשתיות וטכנולוגיה והן בשירותים ומוצרים חדשים ללקוחות. בשנים האחרונות, וביתר שאת, בשנה האחרונה, השקענו עשרות רבות של מיליוני דולרים כדי לאפשר ללקוח ריבוי של ערוצי קשר עם הבנק והגדלת היכולת שלו לבחור את ערוץ ההפצה העדיף לו, בו ברצונו להשתמש. במסגרת לאומי דיגיטל, לא חדלנו לחדש ולגוון בשירותים ומוצרים חדשים, ואנו מוסיפים לעשות זאת כל העת, כששביעות רצון הלקוחות גדלה והולכת כל העת.

לצד כל אלה, ניהול הסיכונים, שהיה כל העת במרכז ההתייחסות שלנו, ממשיך להיות אבן יסוד בהתנהלותנו, תוך שאנו שוקדים כל העת על שדרוגו ושיפורו. מתוך דאגה ומחויבות לכספי המפקידים והמשקיעים, אנו נוקטים במדיניות סיכונים מתונה ומחושבת המכתיבה אופי ההתנהלות שלנו בכל התחומים ובמיוחד בניהול ההשקעות של הקבוצה (פיננסיות וריאליות כאחד) ובמדיניות מתן אשראי.

סיכום ודברי תודה

חלפה שנה מוצלחת, עם אירועים משמעותיים לקבוצה, וגם לי אישית. אני יודעת שרבים מכם שואלים את עצמם, ומבקשים להציג בפני שאלות בהיבטים אישיים כמו: הרצון שהבעתי להתמודד על תפקיד יו”ר הדירקטוריון, החלטתי להסיר את מועמדותי, המשך כהונתי כמנכ”ל הבנק ועוד. כמי שמלווים אותנו כל השנה, אני רוצה לשתף אתכם ולהתייחס לסוגיות הללו מראש.

אני נמנית על משפחת לאומי מזה כ-19 שנים, וב-15 השנים האחרונות אני מכהנת כמנכ”ל הקבוצה. אני עושה זאת בגאווה גדולה ומתוך תחושת שליחות. זו עבודתי, אותה אני עושה מזה שנים ארוכות בהתמדה ובהשקעה גדולה, מתוך ראיית טובת הלקוחות, העובדים ובעלי המניות, אך מעבר לכך – אני חווה במשרה הזו גם הנאה גדולה. במידה מסוימת, הפכה ה”עבודה הזו” למן סוג של מפעל חיים עבורי, ואני שמחה על ה”ביחד”, על ההישגים וגם על ההכרה בהם מצד כל בעלי העניין – לקוחות, עובדים ובעלי מניות.

את מה שהיה לי לומר על רצוני לכהן כיו”ר ועל החלטתי לפרוש מאותו מרוץ, כבר כתבתי ביום שקיבלתי את ההחלטה בפוסט האישי שלי ב”לאומי בלוג“. אני רוצה להוסיף היום, שללא הפסקה, המשכתי ואני ממשיכה למלא את תפקידי כמנכ”ל הקבוצה, בהשקעה רבה, מתוך הסתכלות וחשיבה לטווח הארוך ובהתאם לכללים שמנחים אותי לאורך כל הקריירה שלי. זאת בסיוע של כל הנהלת לאומי, שהיא הנהלה מנוסה, מסורה ומצוינת.

מדי שנה, יש מי שבמעמד הזה שואל אותי מתי בכוונתי לפרוש. לכולכם אני רוצה לומר: אני כאן, עושה את תפקידי – נראה שגם בהצלחה סבירה – לא קיבלתי החלטה ללכת, לשום מקום, בזמן הקרוב. אני שמחה שאני כאן, ורואה חשיבות רבה בשימור היציבות הניהולית בלאומי, ובהמשך הובלתו בדרך סדורה וברורה המבוססת על יישום מוצלח של האסטרטגיה ארוכת השנים שהתווינו ביחד עם דירקטוריון הבנק, בהובלתו של איתן רף.

איתן נפרד מכם קודם לכן. עבורי אלו רגעים מרגשים, ולדעתי מותר להתבטא כך גם בעסקים כי אנחנו מלווים זו את זה כבר 15 שנים, בזוגיות עסקית שאני חושבת שאין רבות כמוה במגזר העסקי בישראל. אין לי כוונה לשאת נאום פרידה מאיתן כעת, אם כי וודאי שאעשה זאת במעמד מיוחד, כיאה וכראוי, בסמוך לפרישתו. יחד עם זאת, לא אוכל שלא לאמר כי פרישתו של איתן מחדדת את הצורך האקוטי בשימור היציבות הניהולית, מבוססת על יחסים תקינים כפי ששררו בשנים האחרונות בין דירקטוריון הבנק להנהלה ובמיוחד בין יו”ר הדירקטוריון והמנכ”ל, ואני מחויבת לכך ונרתמת לכך בכל כוחי.

נראה שאמרתי יותר מהמקובל על-ידי. מעבר לדברי אלה, אני חושבת שהדוחות הכספיים והתוצאות הטובות שלנו הן הכוכב של היום הזה, ולכן אשיב, ביחד עם איתן ונהרי על שאלות הקשורות לבנק, למהלכיו העסקיים ולתוצאות המוצלחות של 2009, ובקשר לסוגיות האישיות, אסתפק במה שאמרתי כעת.

לצפייה במסיבת העיתונאים המלאה לחצו כאן.

מצ”ב מצגת הסיכום המאזן הכספי לשנת 2009:

מצגת סיכום שנת 2009 – בנק לאומי