היבטים משפטיים ותנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה, על מערכות הבלוג וניהול התכנים שבו והשירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (“האתר”) הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

1.
1.1       האתר נועד לאפשר, בין היתר, במה להחלפת דעות בנושאים בנקאיים. על אף שאתר זה מנוהל על ידי לאומי, הוא מאפשר פרסום מסרים שונים על ידי הגולשים, ובכלל זה תגובות (טוקבקים), קבוצות דיון (פורומים), צ’אטים, דירוגים וכיוצ”ב. מסרים כאמור וכל מידע אחר שיימסר על ידי הגולשים ייקראו להלן – “התכנים”.

1.2       תכנים שנכתבו או נוצרו בדרך אחרת על ידי גולשי האתר משקפים את עמדות יוצריהם בלבד. התכנים אינם מבטאים, בשום אופן, את עמדת קבוצת לאומי ואין בפרסומם באתר משום הסכמה להם. לאומי אינו בודק את מידת מהימנותם ודיוקם של התכנים ו/או את מקורם.

1.3       אין להעלות ו/או לשלוח לאתר או באמצעותו תכנים שהינם (או שלגולש/ת יסוד סביר להניח כך) מסחריים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או בלתי רלבנטיים, מכילים נתוני סרק (spam וכיוצ”ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים ו/או המפרים (או שעצם פרסומם מפר) באופן כלשהו את תנאי כתב זה ו/או זכויות צד ג’ כלשהו ו/או דין כלשהו ובכלל זה דיני הגנת הפרטיות ואיסור לשון הרע.  טרם מסירת תכנים לפרסום באתר חלה עליך חובה לוודא את אמינותם וחוקיות פרסומם.

1.4       משיקולי אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, עליך להימנע מציון פרטים פיננסיים שלך ו/או של אחרים (לרבות מספרי חשבון וכיוצ”ב) ו/או פרטים סודיים אחרים באתר.

1.5       לאומי יהיה רשאי אך לא חייב, לערוך (לרבות לקצר) להסיר, למחוק, לחסום לצפייה ו/או לא להרשות פרסום תכנים כלשהם באתר, ובכלל זאת להטיל מגבלות מכל סוג על גולש/ת ספציפי/ת או על קבוצת גולשים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לאומי לא יהיה חייב לעדכן את הגולש/ים קודם לנקיטת אמצעים אלה ולא יהיה חייב במתן הסבר כלשהו לכך.

1.6       קבוצת לאומי תהיה רשאי לעשות כל שימוש (לרבות שימוש מסחרי) שתמצא לנכון בתכנים, לרבות הפצתם, פרסומם והעברתם לכל גורם שהוא, מבלי שתהא/יי זכאי/ת לתמורה כלשהי בגין שימוש כאמור.

1.7       לאומי יהיה רשאי אך לא חייב, לאחסן ו/או לשמור את התכנים. שימושך באתר לרבות פרסום תכנים בו מותנה בכך שהנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם אובדן ו/או פגיעה בתכנים (לרבות מחיקתם) ו/או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.

1.8       למען הסר ספק, מובהר כי קבוצת לאומי לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם התכנים ובכלל זאת נכונותם, אמינותם, דיוקם וכויוצ”ב, והאחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם ו/או מפרסומם ו/או בקשר עמם, לרבות שימוש בתכנים ו/או טענה ו/או תגובה כלפיהם, תחול בלעדית על הגולש/ת שיצר/ה אותם.

2.            התכנים, הנתונים והמידע המתפרסמים באתר זה, לרבות: הערכות, טיפים, תשובות, דעות או תחזיות של נציגי הבנק ו/או של צדדים שלישיים (“המידע”) התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים; הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים “As Is”, למען נוחיותך ולשימושך האישי. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. לפיכך, אין להסתמך על המידע באופן בלעדי.

3.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר זה עשוי להופיע מידע סובייקטיבי הכולל בין היתר ביקורות על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינן בהכרח משקפות את דעת קבוצת לאומי, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

4.            השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוצ”ב), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע”י גורמים עוינים, התחזות לאתרי קבוצת לאומי או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. לאומי משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או מוצג באתר ו/או במערכות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, חוסר זמינות של איזה מהמערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ”ב.

5.            המידע אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

6.            המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצרים פנסיוניים.

7.            באתר זה עשויים להופיע פרסומים אודות פקדונות מובנים. לגבי פקדונות מובנים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הוא בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות. עוד מובהר, כי פיקדונות מובנים מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.

8.            השימוש שהינך עושה באתר, לרבות כל שימוש במידע והסתמכות עליו, הינם באחריותך הבלעדית.

9.            האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. קבוצת לאומי ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.

10.        המידע באתר זה עשוי לכלול חומר פרסומי מטעם קבוצת לאומי, לרבות פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (“מבצעים“) בתנאים שתקבע קבוצת לאומי. קבוצת לאומי רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.        קבוצת לאומי אינה אחראית לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם.

12.        באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, וגלישתך באתר מהווה הסכמתך לכך. המידע עשוי להישמר במאגרי המידע של קבוצת לאומי ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, והנך מסכים/ה לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לך כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון שלך ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלך (Cookies) על גבי המחשב האישי שלך, ושימוש בכתובת ה – IP, ואתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת.

13.        לקבוצת לאומי ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג באתר ו/או באתרים המקושרים אליו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור בנכסים פיננסיים המוצגים בהם.

14.        אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ”י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו”ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, חל על הגולשים איסור להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.

15.        על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

16.        השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

17.        לאומי אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת.

18.        ללאומי הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר או איזה ממערכותיו ו/או השירותים הכלולים בו באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

19.        אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מי מקבוצת לאומי לבינך.

הקפידו לעקוב אחר השינויים.