עמיר אייזיק

עומדים לרכוש דירה? המדריך המלא לביטוח משכנתא

עמיר אייזיק
עם הלבטים הקשורים למשכנתא שאנחנו לוקחים לרכישת דירה או בית מגיעות אינספור שאלות בנוגע לביטוח המשכנתא. המומחים שלנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולענות אחת ולתמיד על כל מה שאתם חייבים לדעת

מי מעניק ביטוח משכנתא?

בנקים וגופים מסחריים אחרים, מעניקים משכנתאות לרוכשי הדירות. במסגרת תהליך מתן המשכנתא נדרשים  2 סוגים של ביטוחים המשמשים עבור הבנק בטוחה נוספת  ללהלוואת  המשכנתא:

 1. ביטוח חיים אגב משכנתא
 2. ביטוח מבנה אגב משכנתא

 

מהו ביטוח חיים ריסק?

כיסוי ביטוחי זה מיועד לענות על הסיכון (ריסק) למוות של אחד מהלווים, שהינו בר ביטוח, בהלוואה. המוות יכול שייגרם מכל סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנה הראשונה לכיסוי הביטוחי.

 

לצורך קבלת הביטוח נדרש המועמד לביטוח למלא הצעה לביטוח אשר מתייחסת לגילו, מצבו הרפואי, עיסוקיו (מקצוע, תחביבים מסוכנים), מינו ועישון. לפרמטרים אלה יש השלכה ישירה על תנאי ההתקשרות עם המבטח, שכן על סמך זה מעריך המבטח את סיכון התממשות מקרה הביטוח. ככל שההסתברות לקרות מקרה הביטוח גבוהה יותר, למשל עקב גיל מבוגר או  קיומן של מחלות, מחיר הביטוח (פרמיה) יהיה גבוה יותר. במקרים מסוימים, חברת הביטוח אף אינה מסכימה לבטח במידה והסיכון בביטוח רב מדי.

 

לצורך המשכנתא , יש למנות  את הבנק בו אתם לוקחים את המשכנתא כ"מוטב בלתי חוזר."

באפשרותכם אף לשעבד לטובת הבנק פוליסת ביטוח חיים קיימת (שעדין לא משועבדת לאף גורם) כאשר צריך לוודא שסכום הביטוח ותקופת הביטוח הם בסכום המשכנתא ותקופת המשכנתא.

 

עם זאת, מומלץ להתייעץ במומחה לפני שעבוד פוליסה קיימת שנערכה להבטחת המשפחה או הילדים הקטינים במקרה מוות, שכן לא מומלץ לבטל כיסוי שנרכש למטרה אחרת  מפני צרכים אחרים.

 

באפשרותכם לעשות ביטוח חיים מותאם משכנתא. פוליסת ביטוח חיים אגב משכנתא היא פוליסה ארוכת טווח-לכל משך ההלוואה, מותאמת בתקופתה לתקופת ההלוואה ולסכומה ומסתיימת עם סיום ההלוואה.

 

בעת מקרה ביטוחי (פטירת אחד המבוטחים בפוליסה חו"ח), זכאי הבנק שנתן את המשכנתא, שהוא המוטב הבלתי חוזר בפוליסה, לקבל את סכום הביטוח לכיסוי לסילוק יתרת ההלוואה (תגמולי ביטוח).

 

מנקודת מבט הלווה, בעת מוות של אחד מהלווים, אירוע שסביר להניח שיגביל ויפחית את היכולת הכלכלית של המשפחה, מימוש הפוליסה  על ידי פרעון ההלוואה, ישחרר את המשפחה מהמשך תשלום החזרי המשכנתא. כמו כן, במידה ומכל סיבה שהיא, לאחר שהבנק מכסה את יתרת ההלוואה בעזרת תגמולי הביטוח, נותרת יתרה נוספת בפוליסת הביטוח, היא תועבר למוטבים האחרים בפוליסה, כפי שהגדיר אותם המבוטח בעת עריכת הביטוח.

 

מה חשוב לבדוק בעת עריכת ביטוח חיים אגב משכנתא?

 1. כי סכום הביטוח זהה לסכום  הלוואת המשכנתא בכל נקודת זמן, כולל עמלות פרעון מוקדם וחיובים נוספים בהם ההלוואה יכול ותחוייב (פיגורים, עמלות שונות וכו') ויישאר כך לאורך כל תקופת הכיסוי הביטוחי.
 2. כי תקופת הביטוח זהה וחופפת לתקופת המשכנתא.
 3. כי כל התשובות שניתנו בהצעה לביטוח ובמיוחד הצהרת הבריאות, מתועדות בפוליסה באופן מלא ומדויק.
 4. המוטב הבלתי חוזר בפוליסה הינו הבנק שנותן את המשכנתא

 

מהו ביטוח מבנה?

כיסוי ביטוחי זה נועד לענות על חשיפת הבנק לנזקים העלולים להיגרם למבנה המשועבד לבנק. להבדיל מביטוח חיים, נשוא פוליסת ביטוח זו הינו המבנה ולא הלווה.

 

יש לבדוק מהם הכיסויים הנדרשים על ידי הבנק .פוליסות ביטוח מבנה כוללות מגוון  כיסויים למקרי ביטוח, ובבלוג זה אעמוד על הכיסויים העיקריים בלבד ידרוש אותם הבנק דורש  לצורך מתן המשכנתא:

 1. רעידת אדמה וצונאמי
 2. שריפה ונזקי עשן.
 3. נזקי טבע וסערה.
 4. התפוצצות.
 5. נזק בזדון, פריצה, גניבה, שוד .
 6. נזקי מים וצנרת.

לצורך עריכת הביטוח נדרש הלווה למלא הצעה לביטוח אשר מתייחסת למספר פרמטרים אשר תכליתם לקבוע מה תהיה עלות הבנייה של המבנה מחדש במידה וייהרס כולו. עלות זו היא סכום הביטוח בפוליסה, ובשפה הביטוחית, ערך כינון. משמעות המושג היא כמה יעלה לכונן את המבנה מחדש לאחר שייהרס כולו בגין אחד מהכיסויים המפורטים בפוליסה.

 

לחילופין, יכול הלווה להיעזר בשמאות שתיערך על ידי שמאי מוסמך והוא זה שיקבע את סכום הביטוח- "ערך הכינון" (במידה והבנק דורש שמאות לצורך ביצוע המשכנתא, הערך לכינון יקבע ע"פ השמאות). ערך הכינון אינו שווי המבנה שכן הפוליסה לא מכסה את מרכיב הקרקע של המבנה.

 

כמו כן, יש להדגיש כי סכום הביטוח אמור לייצג את עלויות בניית המבנה מחדש  ולא את סכום ההלוואה.

 

לאיזו תקופה נקבעת הפוליסה?

הפוליסה יכול שתערך לתקופה של שנה ויש לחדשה מדי שנה ויכול שתערך לכל תקופת ההלוואה ותתחדש מאליה בכל תקופה בת 12 חודש. סכום הביטוח  ותשלום התביעות צמודים  למדד תשומות הבנייה למגורים המפורסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

במידה ומתרחש נזק למבנה בגין אחד ממקרי הביטוח  המנויים בפוליסה, פונה המבוטח לחברת הביטוח אשר יכולה או לפצותו בעלות תיקון הנזק או לפעול באמצעיה היא לתיקון הנזק.

 

האינטרס של הבנק בפוליסת מבנה היא  להגן על מבנה הנכס המשועבד לטובתו. היות ולקרקע לא נגרם נזק, סכום הביטוח אינו כולל את שווי הקרקע.

 

מנקודת מבט הלווה, פוליסת ביטוח המבנה מיועדת לשמור ולהגן על ביתו מנזקים אשר עלולים לקרות לו ואשר מנויים בפוליסה. יובהר כי הכיסויים מוכתבים על האוצר ומפורסמים בתקנות עליהן חתום שר האוצר ומכאן שמה "פוליסה תקנית".     

 

 

מה חשוב לוודא בעת עריכת ביטוח?

 1. כי פרטי המבנה המבוטח כפי שמופיע בפוליסה מדוייקים.
 2. כי סכום הביטוח תקין ומשקף ערך כינון .
 3. כי בפוליסה נכללים הכיסויים הנדרשים על יד הבנק
 4. כי המוטב בפוליסה הינו הבנק המלווה מוטב בלתי חוזר

לאחר עריכת הביטוח, ולצורך שמירה על כיסוי ביטוחי הולם, חשוב לעדכן את סוכן הביטוח או חברת הביטוח בשינויים מהותיים בערך הדירה אשר  משפיעים על עלויות הבנייה מחדש של המבנה (לדוגמא: למשל הוספת חדר למבנה, שיפוצים מהותיים המעלים את ערך המבנה וכן הלאה).

 

 

איך ניתן לבטל פוליסה?

ביטול פוליסה יעשה בהודעה לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח (בביטוח חיים נדרש עפ"י החוק הודעה בכתב) ולא מספיקה הודעה לבנק המלווה מכיוון שלבנק אין כל סמכות לבטל פוליסה של מבוטח. ההודעה צריכה לכלול את סוג הכיסוי הביטוחי שאותו רוצים לבטל, שם המבוטח, ת.ז., מספר פוליסה ומועד הכניסה לתוקף של ביטול הכיסוי הביטוחי. פוליסה בה הבנק מנוי כמוטב בלתי חוזר יחיד, תבוטל רק לאחר 30 יום ממתן ההודעה, שכן על חברת הביטוח להודיע על כך לבנק ולאפשר לו  להמשיך את הפוליסה.

 

האמור הינו מידע כללי בלבד ולצורך נוחות, ואינו ממצה את כל המידע הרלוונטי ו/או כל החלופות האפשריות בהתייחס לנושא הביטוח, ואינו מהווה תחליף לכל ייעוץ מקצועי ו/או אחר בנושא זה.