ענף המחקר בשוק ההון

המגמה החיובית צפויה להימשך

ענף המחקר בשוק ההון
סקירה שבועית - שוק ההון הישראלי, 11.2.10

סקירה שבועית – שוק ההון הישראלי, 11.2.10
שוק המניות

שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. בתוך כך, האיתנות שהפגין השוק המקומי בשבועות האחרונים התחלפה בחולשה יחסית. גם בביצועי הענפים חל היפוך מגמה, ואלו שבלטו מתחילת השנה בעליות חדות יותר רשמו ירידות ולהפך. כך, מניות הבנקים שמתחילת השנה התממשו בלטו לחיוב, ואילו במניות היתר, הביטוח וחיפושי הגז ניכרה חולשה יחסית.

מחזורי המסחר המשיכו לקטון גם השבוע. אלו, הסתכמו בממוצע יומי בכ-1.4 מיליארד ₪, לעומת כ-1.6 מיליארד ₪ בשבוע שעבר וכ-2.3 מיליארד ₪ בשבועיים הראשונים של השנה. ירידה זו, תומכת להערכתנו, בהערכות כי אין בנתוני השבוע האחרון להצביע על שינוי של ממש במגמות המסחר שנרשמו מתחילת 2010.

בסיכום שבועי נרשמה כאמור מגמה מעורבת. מדדי המעו”ף והבנקים עלו בכ-0.1% ובכ-0.5% בהתאמה, ואילו מדדי ת”א 75, נדל”ן 15 ויתר 50 רשמו ירידה של כ-1.2% כ-0.9% וכ-1.7% בהתאמה.

ענפים בולטים

כאמור, לאחר שהמימושים במניות הבנקים הביאו אותן להיסחר במכפיל הון (בממוצע משוקלל) של כ-1.04 בלבד, נהנו אלו השבוע מעליות שערים, על רקע האופטימיות בעולם נוכח הערכות כי יינתן סיוע לממשלת יוון. סקטור הביטוח, לעומת זאת, נסחר בירידות שערים, בעקבות ההתמתנות בתיאבון לסיכון של המשקיעים והחולשה שנרשמה בשוקי ההון.

יחידות ההשתתפות בחיפושי הגז והנפט סבלו בתחילת השבוע ממימושים, על רקע כישלון הנפקת דור אלון חיפושי גז המחזיקה בכ-3.8% מקידוחי “דלית” ו”תמר”. בהמשך, ריכזו השותפויות עניין בעקבות מתן רישיונות למספר קידוחים נוספים.

דוחות כספיים

עונת פרסום הדוחות הכספיים נפתחה השבוע עם תוצאותיהן של פרטנר ושופרסל שהיו טובים יחסית. זו הראשונה, דיווחה על גידול של כ-1.6% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, לצד עלייה בשיעור ה-EBITDA מכ-35.9% לכ-38.5% מההכנסות. ה-ARPU (הכנסות ממנוי) עמד ברבעון זה על כ-159 ₪, קיטון של כ-6.2% בהשוואה לרבעון המקביל. זאת, על אף שמספר דקות השיחה למנוי (MOU) עלה בכ-2.5%.

שופרסל סיכמה את 2009 עם שמירה על נתח שוק של כ-36.7%. למרות זאת, לא נהנתה החברה מצמיחה בשיעור דומה לזו שנרשמה בסך מכירות רשתות השיווק (במחירים קבועים), בעיקר בשל הסביבה התחרותית שהביאה להורדות מחירים. זו, באה לידי ביטוי גם בירידה בשיעור הרווח התפעולי לכ-4.5% מההכנסות לעומת כ-5.2% ב-2008. נציין כי השחיקה ברווחיות עשויה להתמתן במידה ותצליח החברה במספר צעדים בהם היא נוקטת, וביניהם: הכוונה להתחיל בסדרנות עצמית, שיפור שרשרת האספקה ושדרוג חלק ממערכות הניהול.

מכתשים אגן, לעומת זאת, פרסמה אזהרת רווח גם לרבעון הרביעי של השנה. על פי הערכות החברה הסתיים הרבעון בהפסד של כ-30 מיליון דולר, והשנה כולה ברווח של כ-33 מיליון דולר לעומת כ-219 מיליון דולר ב-2008. הביקושים למוצרי החברה אמנם מצביעים על שיפור, אך השחיקה ברווחיות נמשכת.

מאקרו

בזירת המאקרו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל לחודש ינואר 2010. מהנתונים עולה כי נמשכת העלייה בייבוא הסחורות, לעומת האטה בקצב הגידול של ייצוא הסחורות. עלייה בולטת נרשמה ביבוא מוצרי צריכה שעלה בשלושת החודשים האחרונים בכ-25.5% (בחישוב שנתי) בהמשך לעלייה של כ-34.1% בשלושת החודשים הקודמים, זאת כאשר ביבוא כלי תחבורה נרשם גידול של כ-33.4% וביבוא כלי התחבורה לצרכים עסקיים נרשם זינוק של כ-80.6%. נציין כי המשך התחזקות השקל צפוי לחדד את המגמה  ולהשליך לחיוב על היבואנים.

מבט לעתיד

להערכתנו, המגמה החיובית צפויה להימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים אשר תומכות בשוק המניות המקומי (הן בשל שיעורי ההיוון הנמוכים והן בשל העלייה בתיאבון לסיכון). עם זאת, רמת המחירים הנוכחית בשוק המניות (המשתקפת ממכפיל הרווח החזוי) אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית, ועל כן נראה כי קצבן של עליות השערים צפוי להיות מדוד ורמת התנודתיות בשוק צפויה להיות גבוהה.

שוק אגרות החוב

המסחר בשוק אגרות החוב הממשלתיות התנהל השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים, ככל הנראה בשל מימוש רווחים לאחר המגמה החיובית שחלה באפיק זה בשבועות האחרונים. בסיכום שבועי ירדו מדדי אגרות החוב הממשלתיות השקליות והצמודות בשיעורים של כ- 0.3% וכ- 0.2%. תשואותיהן של אגרות החוב הממשלתיות השקליות והצמודות בעלות מח”מ של כ- 10 שנים עלו השבוע לרמות של כ- 5.42% וכ- 2.78% בהתאמה, זאת לעומת רמות של 5.37% וכ- 2.73% שנרשמו בסוף השבוע שעבר. פער התשואות בין אגרות החוב הממשלתיות השקליות הנפדות בעוד כ- 10 שנים לבין אגרות חוב אמריקאיות דומות נותר השבוע כמעט ללא שינוי, ברמה של כ- 1.3%.

השבוע פרסם משרד האוצר כי בחודש ינואר 2010 נרשם עודף בתקציב המדינה בהיקף של כ- 4 מיליארד ₪, בין היתר לנוכח עודף גביית מיסים ביחס לחזוי. גידול זה עמד החודש בסימן המשך לגידול שחל בהיקפי ההכנסות במחצית השנייה של שנת 2009. לנוכח המשכו של השיפור בהכנסות ממיסים כמו גם הצפי לקצב צמיחה שנתי גבוה מזה החזוי לשנה הקרובה, נראה כי שיעור הגירעון לשנת 2010 יהיה נמוך בהשוואה לזה שנקבע בתקציב (5.5% תוצר) ועל פי הערכות לאומי ייתכן שאף ירד משיעור של 4% תוצר. לפיכך, צפוי לפי שעה היקף הגיוסים הממשלתיים (ברוטו ונטו) להיוותר נמוך גם בהמשך השנה (בדומה להיקף ההנפקות בחודשים ינואר – פברואר) ולהפחית מלחץ ההיצעים בשוק אגרות החוב הממשלתי.

בחינת עקום התשואות השקלי מלמדת על ירידה חדה יחסית בתשואותיהן של אגרות החוב הממשלתיות הארוכות מאז חודש יוני האחרון, בעיקר בשל ההתאוששות המהירה יחסית שהציגו האינדיקאטורים הכלכליים השונים. מנגד, נרשמה עליית תשואות בחלקו הקצר של העקום, אשר נבעה מההערכות כי הריבית המוניטארית צפויה לעלות בשיעור חד יחסית בשנה הקרובה. נציין כי על אף עליית התשואות שנרשמה בחלקו הקצר של העקום בתקופה זו, חלה בשבועות האחרונים התמתנות בציפיות בשוק להעלאת שיעור הריבית בטווח הקצר. זו באה לידי ביטוי בירידה חדה יחסית מתחילת השנה בתשואות המק”מ.

למרות ההתמתנות שחלה בשיפוע העקום, הרי שתלילותו עודנה חדה יחסית. להערכתנו, המשך תהליך ההתמתנות בשיפוע העקום יחול בעיקר כתוצאה מעליית תשואות בחלקו הקצר ופחות בחלקו הארוך, אשר נראה כי רמת התשואות בו מגלמת כיום את מרבית העלאות הריבית הצפויות.

גם אגרות החוב הקונצרניות התממשו קלות השבוע, זאת לאחר ירידת תשואות חדה יחסית שנרשמה באפיק זה בתקופה האחרונה. מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 רשמו ירידות שערים של כ- 0.1% כ”א, בעוד מדד התל-בונד השקלי נותר כמעט בלא שינוי. להערכתנו, פרמיית הסיכון המתקבלת כיום מעל אגרות החוב הממשלתיות צפויה להוביל למימוש רווחים בטווח הקצר. עם זאת, התאוששות נוספת של הסקטור העסקי צפויה להוביל בהמשך השנה לצמצום נוסף בפערי התשואות.