אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: בנק ישראל והאוצר התמודדו בהצלחה עם כניסה מאסיבית של כסף ספקולטיבי לישראל

אגף הכלכלה
סקר החברות של בנק ישראל לרביע האחרון של 2011:

סקר החברות של בנק ישראל לרביע האחרון של 2011: ענף הבינוי מגלה סימני חולשה
מדיווחי החברות והעסקים עולה כי ברביע הרביעי של שנת 2011 נמשכת מגמת ההתמתנות בצמיחת הפעילות העסקית. תמונת מצב זו משקפת עלייה מתונה בפעילות של רוב הענפים מחד, והאטה במהלך הרביע האחרון של 2011 בענף הבינוי מאידך. בפרט, מדיווחי חברות הבנייה עולה כי ברביע הרביעי ירד היקף הביצוע של עבודות בינוי, בעיקר בתחום של בניית מבנים, אך לא הייתה ירידה בבניית תשתיות. על פי הסקר, הצפי לרביע הראשון של 2012 של ענף הבינוי הוא שלילי, אך זאת במידה מתונה יחסית.

על פי הסקר, במחצית השנייה של שנת 2011 בלטה העלייה במידת החולשה בביקושים כגורם הפוגע בענף הבנייה.  מגמה דומה נצפתה מזה כשנה גם בנתוני מכירת דירות חדשות שביזמת הסקטור הפרטי, עליה דיווחנו כאן בשבוע שעבר. בצד ההיצע, המגבלות הפועלות כנגד הענף מזה שנה ויותר נשארו ברמה יציבה וגבוהה יחסית לענפים אחרים.

חברות הבנייה ציינו את התגברות קשיי המימון בענף מאז אמצע 2011 – בעיקר עבור חברות בינוניות וגדולות – כגורם המעיק על פעילות ענף הבינוי. גורם אחר שפוגע מזה זמן רב, ובאופן משמעותי, ביכולת הרחבת ההיצע של ענף הבינוי, הוא המחסור בעובדים מקצועיים לענף. המחסור בעובדים מקצועיים מצוין על ידי החברות במידת חומרה גדולה מאשר נושא קשיי המימון. לבסוף, מידת החומרה של מחירי הקרקעות, כגורם המגביל את הפעילות של הענף, ירדה במהלך הרביע החולף.

לאור הנתונים שפורסמו בתקופה האחרונה וכן לאור הדיווח מסקר החברות, אנו סבורים כי, כעת, לאחר שחלה התמתנות ברמת הביקושים לדירות ולצד זאת ירידה בלחצים להמשך עליית המחירים, חשוב להמשיך ולדאוג לטיפול בגורמים המעכבים בצד ההיצע של הבנייה בישראל. כפי שהדגשנו בסקירתנו בשבוע שעבר, במבט מאקרו כלכלי רחב, נראה שעל קובעי המדיניות הכלכלית לפעול במגוון של תחומים על מנת לשמור על רמה הולמת של התחלות הבנייה במשק, זאת בכדי שלא ייווצר שוב מחסור בדירות, אשר עלול להוביל להתחדשות עליות המחירים בעתיד.

 

 

תנועות ההון לישראל וממנה: ירידה בהיקף המימושים במק”ם על ידי תושבי חוץ

תושבי חוץ מימשו בחודש דצמבר כ-820 מיליוני דולרים (נטו) מהשקעותיהם במק”ם, לאחר מימושים בהיקף של כ-2 מיליארדים בחודש נובמבר. בכך נמשכה מגמה משמעותית, שבמסגרתה חלקם של הזרים בשוק המק”מ ירד, וזאת ללא זעזועי שוק, משיא של כל הזמנים של כ-36 אחוזים בפברואר 2011 ל-12.2 אחוזים בחודש דצמבר 2011.  ההפחתה בחלק הגדול של הזרים בשוק המק”ם, בו נקבעת ריבית השוק השיקלית לטווח קצר בישראל, היא תוצאה של צעדי מדיניות כלכלית מוניטריים ופיסקליים, ובעיקר הפחתת ריבית בנק ישראל לצד ביטול הפטור ממס ממנה נהנו המשקיעים הזרים באפיק זה בעבר. כנגד ההפחתה באחזקות המק”ם, המשקיעים הזרים השקיעו (רכשו) בחודש דצמבר 2011 כ-140 מיליוני דולרים (נטו) באג”ח הממשלתיות, בעיקר באגרות הלא צמודות וזאת בסדרות שבהן לא היה שינוי במעמד המיסוי. במבט כולל, חלקם של הזרים במצרף הכולל של שוק האג”ח הממשלתי והמק”ם ירד, זאת כפי שניתן לראות בתרשים דלעיל; בחודשים מאי-דצמבר המימושים של תושבי חוץ במק”מ הסתכמו בכ-8.7 מיליארדי דולרים, במקביל להשקעות של כ-4.2 מיליארדים באג”ח הממשלתיות לטווח קצר ובינוני.

כנגד הירידה בהשקעות הפיננסיות, קצרות הטווח, של הזרים בישראל, ההשקעות הישירות של זרים בישראל (אלו שבוצעו דרך מערכת הבנקאות המקומית), להן אופי ארוך טווח יציב יותר, הסתכמו בנובמבר בכ-570 מיליוני דולרים, והתרכזו בעיקר בענפי הבנקאות והטכנולוגיה העילית.  בכך נמשכה מגמת העלייה בהשקעות אסטרטגיות אלו וזאת בניגוד למגמת הירידה שאפיינה השקעות אלו בשנים קודמות (ראה/י התרשים הבא). מגמה זו, של ירידה בהשקעות הפיננסיות “קלות הרגליים” לעומת עלייה בהשקעות הישירות בעלות האפי “האסטרטגי” מהווה, לדעתנו, שיפור בתמהיל הסיכון של תנועות ההון לישראל.

תנועות ההון לישראל וממנה: המשך השקעות של המוסדיים הישראליים במניות זרות

בחודש דצמבר 2011 הסתכמו ההשקעות של תושבי ישראל במניות זרות בחו”ל בכ-660 מיליוני דולרים (נטו), כאשר המשקיעים המוסדיים אחראיים לרוב הסכום היוצא בהיקף נטו כ-570 מיליוני דולרים. בכך נמשכה בשנת 2011 המגמה שבמסגרתה השקיעו תושבי ישראל, בעיקר המשקיעים המוסדיים, כ-4 מיליארדי דולרים במניות בחו”ל (כולל מניות ישראליות הנסחרות בחו”ל). לעומת היקף ההשקעה הגדול יחסית במניות בחו”ל, ההשקעות באיגרות חוב בחו”ל היו לאחרונה בהיקפים מתונים יחסית ובחודש דצמבר השקיעו תושבי ישראל נטו באג”ח סחיר בחו”ל כ- 110 מיליוני דולרים. במבט כולל לשנה החולפת, בניגוד להשקעה של ישראליים במניות בחו”ל במהלך 2011, הרי שבשנה זו מימשו תושבי ישראל סך של כ-1.7 מיליארדי דולרים באג”ח סחיר בחו”ל.

במבט כולל, סך יציאת ההשקעות הפיננסיות נטו של תושבי ישראל לחו”ל, בעיקר באמצעות המשקיעים המוסדיים, הסתכם בשנת 2011 בכ-2.3 מיליארד דולר, המהווה ירידה של ממש בזרם ההשקעות היוצא יחסית לשנים 2009-2010 בהן יצאו לחו”ל כ-8.6 מיליארד דולר לשנה בממוצע (ראה/י תרשים).  יתכן שירידה זו מסמנת את סופו של תהליך התאמת תיק נכסי המשקיעים המוסדיים, בו מוחזק רוב החיסכון הפיננסי של הציבור, כך שיכלול רמה “סבירה” של השקעות בחו”ל וזאת על מנת להשיג מידה “נאותה” של פיזור גלובלי בתיק.  נכון לסוף 2011, סך שווי ההשקעות של המשקיעים המוסדיים הישראליים בחו”ל הסתכם בכ-149 מיליארד ₪, שהם כ-14 אחוזים מסך הנכסים.  בניכוי חלקם של המשקיעים המוסדיים “הותיקים” המבוססים בעיקר על השקעה באיגרות חוב מיועדות ולא סחירות של הממשלה, שיעור הנכסים בחו”ל מסך תיק ההשקעות מצוי בטווח של 15 עד 28 אחוזים ומדובר בשווי נכסים בחו”ל בהיקף של כ-119 מיליארד ₪ נכון לסוף 2011.

לבסוף, תחום ההשקעות הישירות של ישראליים בחו”ל נותר מתון יחסית בשנת 2011 ובחודש דצמבר נרשמו השקעות נטו של כ- 80 מיליוני דולרים בהשקעות הישירות בחו”ל, אשר התרכזו בעיקר בענפי הבנקאות והכימיה. זאת לאחר מימושים בהיקף של כ-570 מיליונים בחודש נובמבר.

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?