אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: על פי מחירי חוזי שכירות מתחדשים, ניכרת מגמה עקבית של התמתנות הדרגתית בעליית מחירי הדיור

אגף הכלכלה
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב- 0.6% והאינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים ירדה ל- 4%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל ב- 0.6% והאינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים ירדה ל- 4%

עליית מדד המחירים לצרכן בחודש אפריל ב- 0.6% הייתה נמוכה יחסית לתחזיות. אחד הסעיפים שירדו בניגוד לצפוי היה סעיף הירקות הטריים. מדובר בסעיף המאופיין בהתנהגות עונתית מובהקת לפיה חודש אפריל מאופיין בעליות מחירים. סעיף זה לבדו גרע כ- 0.1 נקודת אחוז מהמדד הכולל. מנגד, נציין את סעיף הבראה ונופש בארץ ובחו”ל אשר בלט בתרומתו הגבוהה לעליית המדד, בעקבות עלייתו בשיעור חד של 9.4%, מעבר לעליה העונתית המקובלת. תופעה זו, מתרחשת ככל הנראה, על רקע הביקושים הגבוהים והיציבים לשירותי התיירות בארץ. כפי שניתן לראות בתרשים משמאל, האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים מסתכמת ב- 4%. יחד עם זאת יש לציין כי האינפלציה מתחילת השנה מסתכמת ב- 1.3% מצב שאינו חריג בהשוואה לשנים שקדמו למשבר האחרון (לפני 2009). נוסיף ששיעור עלית המחירים של המדד ללא דיור וללא פירות וירקות, נמוך משמעותית משיעור עליית המדד הכולל ומצביע על תרומתם של סעיפים אלו ובפרט של סעיף הדיור, לחריגה של האינפלציה מיעד יציבות המחירים (1-3%) עד כה השנה.

מגמה מתמשכת של התמתנות הדרגתית בעליית מחירי הדיור (מחירי הסקר של רשות המסים)

סעיף שירותי דיור במדד (המבוסס על המחירים של חוזי שכירות מתחדשים), שומר מאז ראשית 2010 על קצב עלייה שנתי קבוע יחסית של 5-7% (ראה/י גרף), ובכך סעיף זה תורם כ- 1.5 נקודות אחוז לשיעור עליית המחירים השנתי. נציין כי במקביל, ניכרת מגמת התמתנות בקצב העלייה השנתי של מדד מחירי הדיור, המבוסס על נתוני רשות המסים ואשר אינו נכלל במדד. מדד זה עלה בראשית 2010 בשיעור שנתי של כ- 22% ובחודש אפריל קצב עלייתו השנתי הסתכם בכ- 14% (המדד מתפרסם בעיכוב של חודשיים כך הפרסום באפריל הנו בגין מדד פברואר). מגמה הדרגתית זו צפויה להערכתנו להימשך, אם כי קשה בשלב זה להעריך כיצד ומתי תחול התכנסות של שיעורי השינוי של שני המדדים. כפי שניתן לראות בתרשים משמאל, בעבר שני המדדים נטו לעלות / לרדת בקצב שנתי דומה, אך בשלוש השנים האחרונות חלה הינתקות בקצב העלייה השנתי של שני המדדים.  הפער שנוצר, מצביע על כך, ששיעור התשואה השוטפת (הרמה השנתית של שכר הדירה ביחס לשווי הדירה) למשקיעים בדירות למגורים ירד בשלוש השנים האחרונות, בממוצע כלל ארצי. זאת, כפועל יוצא מכך, שערך הדירות עלה בשיעור גבוה בהרבה, משיעור עליית מחירי השכירות החודשיים. להערכתנו ירידה במשקלם של המשקיעים בשוק הדירות למגורים, בין השאר, על רקע צעדים בהם נקט משרד האוצר, צפויה לתרום לתהליך ההתכנסות של שיעורי השינוי בשני המדדים. בהתייחס לכך נציין כי, לפי נתוני משרד האוצר, משקל המשקיעים בשוק הדירות למגורים ירד, מכ- 30% ב- 2009 ו- 2010 לכ- 25% בינואר 2011 רמה נמוכה אשר נשמרה גם בחודש פברואר.

התוצר המקומי הגולמי צמח ברבע הראשון של 2011, בשיעור ריאלי של 4.7%, במונחים שנתיים

לפי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלה התוצר המקומי הגולמי ברבע הראשון של 2011, בשיעור ריאלי של 4.7%, במונחים שנתיים, בהשוואה לרבע האחרון של 2010 והתוצר העסקי עלה בשיעור ריאלי של 5.8%, במונחים שנתיים (נתונים מנוכי עונתיות). האינדיקטורים הכלכליים השונים שהתפרסמו מאז ראשית השנה, הצביעו על כך שהפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב במהירות יחסית ותמכו בהעלאת התחזיות של גופים שונים ובהם תחזית הצמיחה של בנק ישראל.

אחד הרכיבים, אשר הפתיע לטובה, על רקע השחיקה הנמשכת בשער החליפין הריאלי של השקל, הנו רכיב יצוא הסחורות. רכיב זה עלה ברבע הראשון של 2011 בכ- 30% במונחים שנתיים, זאת לאחר ירידה של 4.2% ו- 1.7% ברבע השלישי והרביעי של 2010, בהתאמה (במונחים שנתיים ובמחירים קבועים). העלייה של יצוא השירותים הסתכמה ב- 16% במונחים שנתיים, כאשר בהשוואה לרבע הקודם חלה התמתנות. התמתנות זו נובעת מרכיב יצוא השירותים העסקיים המהווה 80% מיצוא השירותים, כאשר יש לציין כי מדובר ברכיב, אשר נפגע במידה פחותה במהלך המשבר האחרון, בשל רגישותו הנמוכה יותר לשינויים במחזורי העסקים. נוסיף, שכמעט מחצית מהעלייה ביצוא השירותים, מוסברת ע”י העלייה בשירותי התיירות, אשר עלו בשיעור חד של כ- 59%, במונחים שנתיים (כ- 12% במונחים רבעוניים). זאת, בעקבות המשך הגידול בכניסת תיירים לישראל.

הגידול ביבוא הסחורות והשירותים, נמשך כצפוי. ברבע הראשון של 2011 עלה רכיב זה ב- 15.9% זאת לאחר עלייה דומה של 15.6% ברבע הקודם. עלייה זו תואמת את הגידול שחל ברכיבי הצריכה הפרטית ובפרט ברכיב צריכת בני קיימא וכן את הגידול בהשקעות בנכסים קבועים. זהו ביטוי להמשך הגידול בביקושים המקומיים, המשקפים אופטימיות של משקי הבית והעסקים ביחס למצב הכלכלי. הצריכה הפרטית עלתה ברבע הראשון של 2010 ב- 6.8% במונחים שנתיים (במחירים קבועים), כאשר רכיב בני-הקיימא ורכיב הצריכה השוטפת תרמו כל אחד מחצית מגידול זה. ההשקעה בנכסים קבועים עלתה ברבע הראשון של השנה בכ- 24% במונחים שנתיים (במחירים קבועים), זאת בהשוואה לעלייה של כ- 18% ברבע הקודם. בכלל זה עלתה ההשקעה בבנייה למגורים ב- 12% ושיעורה בתוצר עלה ל- 5.6%, כפי שניתן לראות בתרשים משמאל. זאת, בהשוואה לשיעור ממוצע של 4.4% בשנים 2000 – 2007. נתון זה מצביע על כך כי ישנה האצה בתרומת ענף הבנייה לפעילות הכלכלית במשק. זוהי תוצאה של קצב התחלות הבנייה הממשיך לשמור בעת האחרונה על רמה גבוהה, העשויה לתת מענה הולם לביקושים הגבוהים בשוק תוך הפחתת הלחץ על מחירי הדיור.