אגף הכלכלה

כלכלני לאומי:” קצב עליית המחירים מתמתן, אך עלול לחזור לעלות עקב מחסור זמני בהיצע”

אגף הכלכלה
עליה במכירות של דירות חדשות בחודש ספטמבר בניגוד למגמת הירידה הקיימת מאז אמצע 2013.

עליה במכירות של דירות חדשות בחודש ספטמבר בניגוד למגמת הירידה הקיימת מאז אמצע 2013. המכירות צפויות לעלות לאחר השלמת חקיקת חוק מע”מ 0% ויישומו

 בחודש ספטמבר נמכרו כ-2.1 אלפי דירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית וציבורית (נתונים מנוכי עונתיות). רמה זו משקפת קצב מכירות שנתי של כ-24.6 אלפי דירות חדשות – הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2013 וגבוהה בכ-25% מממוצע המכירות מאז ראשית 2014. התנהגות רוכשי הדירות אופיינה בפעילות נמוכה בעת האחרונה על רקע המתנתם של רוכשי דירות פוטנציאליים לקבלת החלטות ע”י הממשלה בנושא חוק מע”מ אפס, וציפיות כי תחול ירידת מחירים לאחר יישומו. יש לציין כי מגמת הירידה בהיקף המכירות החלה עוד ברביע השלישי של 2013. מגמה זו הושפעה אז מהערכות הציבור כי רמות המחירים הינן גבוהות מדי לאחר שכמעט הכפילו את עצמם בשנים האחרונות בהשוואה לעלייה המתונה והרמה האבסולוטית של השכר במשק ומצבם הפיננסי של משקי הבית באופן כללי.

הצעת החוק בנושא מע”מ אפס מצויה בהליכי חקיקה, ועדיין לא אושרה על ידי מליאת הכנסת. לכן, אנו מעריכים כי הגידול בהיקף המכירות בחודש ספטמבר משקף, בין היתר: “תיקון” לירידה שחלה במכירות במהלך תקופת מבצע “צוק איתן” אשר הייתה חדה יותר ביחס לחודשים שקדמו למבצע; אי-בהירות בקרב רוכשים פוטנציאליים לגבי ההשפעה של תוכניות הדיור על מחירי הדיור; ויתכן גם כי הגידול במכירות בחודש ספטמבר התרחש בפלח שוק של דירות שמחירן הינו גבוה יותר מ-1.6 מיליון ₪ ואשר אינן צפויות להיכלל בתכנית מע”מ אפס. ניתן לראות בתרשים כי על פי נתוני המגמה, היקף המכירות נמצא ברמה נמוכה ועדיין במגמת ירידה.  להערכתנו, היקף המכירות של דירות חדשות ימשיך להיות נמוך באופן יחסי להיקפים שנרשמו בשנים 2012-2013, אך צפוי לחזור ולעלות עם יישום חוק מע”מ אפס. להערכתנו, קצב העלייה עשוי להיות גבוה במידה והחוק יענה על ציפיותיהם של הרוכשים הפוטנציאליים.

קצב עליית המחירים מתמתן, אך עלול לחזור לעלות עקב מחסור זמני בהיצע

מלאי הדירות החדשות ביוזמה פרטית הסתכם ב-18.5 אלף יחידות דיור בחודש ספטמבר (נתוני מגמה), קרוב לרמת השיא בחודש יולי האחרון. העלייה ברמת המלאי בשנה האחרונה, נבעה בעיקר מהירידה ברכישות של דירות חדשות (כפי שכתבנו  בפסקה קודמת). בעקבות הקיפאון במכירות (כאמור לעיל, העלייה בחודש ספטמבר הייתה חריגה) והעלייה ברמת המלאי בעת האחרונה, מספר חודשי ההיצע נמצא ברמה גבוהה יחסית. על פי נתוני המגמה הנוכחיים, מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנבנו ביוזמה פרטית ושנותרו למכירה ימכרו הוא 14 (בהנחה שקצב המכירות הנוכחי יישאר קבוע במהלך התקופה), וזאת לעומת ממוצע של 12 חודשים בשנתיים האחרונות. עקב העלייה בחודשי ההיצע, חלה האטה דיי משמעותית בקצב עליית המחירים בחודשים האחרונים. נכון לנתוני יולי-אוגוסט, חלה עליה של 5% במחירי הדיור ב-12 החודשים האחרונים וזאת בהשוואה ל-9% בחודשים אפריל-מאי.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי ההחלטות עם יישום תוכניות הדיור על ידי הממשלה, היקף המכירות יגדל, דבר אשר יתמוך בירידת מלאי הדירות הבלתי מכורות ויקטין את ההיצע הקיים. בנוסף, התחלות הבניה גם כן יורדות מתחילת השנה עקב חוסר הוודאות בקרב יזמי הנדל”ן והקבלנים. על פי חישובי משרד האוצר כפי שהוצגו על ידי הממונה על הכנסות המדינה ממסים ודווחו בתקשורת, היצע הדירות שהיו מקבלות את הטבת המע”מ ב-2014 היה צפוי להסתכם בכ-9,000 דירות בלבד (להערכת משרד האוצר, שינוי בהתנהגות הקבלנים עשוי לעלות את היצע הדירות הזכאיות להטבה ל-13,000). להערכתנו, נתון זה משקף היצע נמוך מאד ביחס לביקוש הצפוי לדירות חדשות ב-2015 על ידי הזכאים לפטור. ולכן, אנו מעריכים כי אם לא תחול עליה משמעותית בטווח הקצר בהתחלות הבניה (לפחות לקצב של 45 אלף יחידות דיור בשנה), קצב עליית מחירי הדיור עלול לעלות בטווח הקצר. גם במבט לטווח ארוך יותר (המתייחס לתקופה שלאחר אישור תוכניות הדיור על ידי הממשלה) רמות המחירים בשוק יושפעו בעיקר מההתפתחויות בצד ההיצע.

שיפור בציפיות העסקים בחודשיים האחרונים. עלייה בסיכונים הביטחוניים “תכביד” על הציפיות בטווח הקצר

על פי סקר הערכת מגמות בעסקים, בחודש אוקטובר נרשמה הטבה במאזן הפעילות הכוללת והערכת המנהלים הייתה מאוזנת (0.1%+). כלומר, כמחצית המנהלים דיווחו על הטבה בפעילות והמחצית  האחרת דיווחה על הרעה בפעילות. בנוסף, שיעור המנהלים שדיווחו על הרעה בפעילות ירד באופן כללי, חודש שני ברציפות, וזאת לאחר העלייה החדה בנתון זה בחודשים יולי-אוגוסט על רקע מבצע “צוק איתן”. השיפור ניכר בעיקר במאזן ענף המלונאות אשר גם נפגע בצורה משמעותית ביותר בעקבות הלחימה. יש לציין כי בחודשיים האחרונים חלה עליה מסוימת במספר כניסות התיירים לישראל אך הוא עדיין נמוך באופן משמעותי ביחס להיקף שהיה לפני מבצע צוק איתן וביחס לנתונים המקבילים בשנה שעברה. יש לציין כי מאזן הפעילות והערכת המנהלים בענף השירותים הייתה חיובית בחודש אוקטובר, חודש שני ברציפות.

בציפיות העסקים לשינויים בשלושת החודשים הבאים חלה הטבה מסוימת בהערכת המנהלים לגבי השינוי בהיקף הפעילות השוטפת בעיקר בענפי השירותים ובמסחר הקמעונאי, וזאת לצד הרעה לגבי הציפיות לשינוי במספר המועסקים (כלומר, צפי לירידה) על רקע רצון העסקים להתייעל. להערכתנו, השיפור בציפיות העסקים עלול להיבלם כתלות במצב  הביטחוני, זאת לצד גורמים נוספים המשפיעים על מידת אי הוודאות.

ירידה בגירעון בתקציב בחודש אוקטובר. הגירעון ב-2015 יהיה גבוה יותר

בחודש אוקטובר נמדד גירעון בתקציב הממשלה (לא כולל מתן אשראי) בסך של 2.1 מיליארד ₪, ומתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-12.5 מיליארד ₪. בהשוואה לשנים 2009-2013 מדובר בגירעון נמוך (ראה\י תרשים), המשקף את שיפור בפרופיל הסיכון הפיסקאלי מתחילת השנה. השיפור נבע בעיקר מהגידול בהכנסות ממסים אשר עלו בחודשים ינואר-אוקטובר ב-7.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת לצד “תת-ביצוע” בהוצאה הממשלתית במחצית הראשונה של השנה. יש לציין כי שיעור הגידול המצטבר בהכנסות ממסים נמצא במגמת ירידה מתחילת השנה. מגמה זו עלולה להימשך בטווח הקרוב על רקע מגמת ההאטה בפעילות הכלכלית במשק וההשפעות הכלכליות של מבצע צוק איתן. יחד עם זאת, בהשוואה לאומדן השנתי, קיים עודף בסך של 3.8 מיליארד ₪ שנצבר בגביית המסים מתחילת השנה בזכות הגבייה הגבוהה בתחילת 2014, בחלקה בשל גביה בעלת אופי חד פעמי.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד בחודש אוקטובר ל-27.2 מיליארד ₪ – שפל של 5 חודשים. על פי אומדני משרד האוצר, הגירעון המצטבר מהווה 2.5% ביחס לתמ”ג, מעט נמוך יותר מיעד הגירעון ל-2014 (2.7 אחוזי תוצר). על פי מגמות העבר, ידוע שחודש דצמבר מתאפיין בגירעון תקציבי גדול ובמידה וכך יתרחש גם השנה, שיעור הגירעון ביחס לתוצר עלול להיות גבוה מעט יותר מהיעד המקורי.

בתחילת השבוע אושר בקריאה ראשונה התקציב לשנת 2015. התקציב צפוי להסתכם ב-389.4 מיליארדי ₪ והוא כולל גידול של 3.2% בהוצאה האזרחית ושל 5% בהוצאות הצריכה הביטחונית. יעד הגירעון שנקבע ואושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת הוא 3.4% תוצר (גבוה מיעד הגירעון המקורי אשר עמד על 2.5% תוצר), וזאת בהנחת צמיחה, על פי תחזית האוצר, של 2.8% ב-2015.  להערכתנו, קצב הצמיחה עשוי להיות גבוה יותר בשנה הבאה ולעמוד על 3.4% ולכן אנו סבורים כי הגירעון בתקציב לא יהיה גבוה יותר מהיעד שנקבע, דבר אשר יתמוך במערך התנאים הבסיסיים החיובי של ישראל.

 

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?