אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “אי-וודאות לגבי הפעילות הריאלית ו”אינפלציה של נכסים” גרמו להותרת הריבית ללא שינוי”

אגף הכלכלה
אי-וודאות לגבי הפעילות הריאלית ו"אינפלציה של נכסים" גרמו להותרת הריבית ללא שינוי

אי-וודאות לגבי הפעילות הריאלית ו”אינפלציה של נכסים” גרמו להותרת הריבית ללא שינוי

בנק ישראל (ב”י) הותיר את הריבית לחודש יוני ללא שינוי בשיעור של 0.75%. בעת האחרונה התגברו ההערכות כי ב”י יפחית את הריבית, דבר אשר קיבל ביטוי בתחזיות הגופים הפיננסיים ובשוק המק”מ. הערכות אלה התבססו על נתונים כלכליים שפורסמו בחודש האחרון, ביניהם: נתוני התוצר אשר הפתיעו לרעה והעידו על האטה בצמיחה בעיקר על רקע ירידה בצריכה הפרטית ובהשקעות בבנייה; נתוני המדד המשולב לחודש אפריל אשר העידו על המשך מגמת האטה בסקטור העסקי ׁׁבתחילת הרביע השני של השנה (ראה\י הרחבה למטה); והפתעה משמעותית כלפי מטה בנתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל לאחר שזה עלה בשיעור זעיר של 0.1% לעומת ממוצע תחזיות של 0.6%, דבר אשר גרם לירידה בשיעור האינפלציה השנתית ל-1%.

ריבית בנק ישראל ומרווח האשראי בשוק הקונצרני

למרות נתונים אלה, ב”י החליט בסופו של דבר להותיר את הריבית ללא שינוי, זאת ממספר סיבות. ראשית, ב”י טען בהצהרת הריבית כי קיימת “אי בהירות בנוגע לתמונת המצב של הפעילות הריאלית”. מחד גיסא, נתוני התוצר ומרבית האינדיקטורים הכלכליים מעידים על התמתנות בפעילות. מאידך גיסא, נתונים משוק העבודה, מדדי אמון הצרכנים וציפיות העסקים מעידים על שיפור מסוים, אשר עשוי לקבל ביטוי בגידול בביקושים המקומיים ובהשקעות.

גורם נוסף שהשפיע על החלטת ב”י שלא להפחית את הריבית הוא החשש מפני התגברות מצב של אינפלציה של נכסים ריאליים ונכסים פיננסיים. מחירי הדיור ממשיכים לעלות וקצב נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. בהקשר זה יש לציין כי עדיין קיימת אי וודאות לגבי השפעת תוכניות הדיור השונות של הממשלה על היקפי הפעילות ורמות המחירים. ההתפתחויות בתחום זה, ובפרט גידול ניכר בביקוש העונה לתנאי תכנית “מע”מ 0%” לאחר שתצא לפועל, יכולות לבוא לידי ביטוי משמעותי בהמשך ולהשפיע על החלטות הריבית של ב”י. בנוסף, הריבית הנמוכה ממשיכה לתמוך בעליית מחירי הנכסים הפיננסיים אשר נמצאים ברמות שיא. מרווח האשראי (המרווח בין אג”ח חברות צמוד לאג”ח ממשלתי צמוד) נמצא בעת הנוכחית ברמת שפל היסטורית (ראה\י תרשים 1), זאת על אף ההאטה בצמיחת הסקטור העסקי.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי הריבית תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים ממספר סיבות: ראשית, אנו מעריכים כי קיים סיכוי סביר שאומדני התוצר לרביע הראשון של 2014 יעודכנו כלפי מעלה ולא כלפי מטה. גורם מרכזי נוסף התומך באי הפחתת ריבית הוא הימצאות הריבית הריאלית (הריבית הנומינאלית בניכוי ציפיות האינפלציה ל-12 החודשים הבאים) ברמה שלילית, המשקפת מדיניות מוניטארית מרחיבה מאד. בנוסף, כפי שטענו בעבר מידת האפקטיביות של כלי הריבית מבחינת השפעתו על שער החליפין של השקל מול סל המטבעות הינה מוגבלת מאד. לכן, בבחינת עלות/תועלת למשק הישראלי, ההשפעה של הפחתות ריבית נוספות על קצב הצמיחה במשק צפויה להיות קטנה ומצד שני עשויה היא להגדיל את הסיכונים במשק.

להערכתנו, ריבית ב”י עשויה להתחיל לעלות בסוף 2014, בתוואי מתון והדרגתי, אך זאת במידה ויתקיימו מספר תנאים, ביניהם האצה בקצב הצמיחה במשק המקומי ובמדינות המפותחות במהלך המחצית השנייה של 2014, המשך מגמת שיפור בציפיות הצרכנים והעסקים, והתגברות הערכות לתחילת מהלך של העלאות ריבית בארה”ב ו\או במדינות מפותחות אחרות במחצית הראשונה של 2015. יש לציין כי ב”י, בתחזיתו מסוף אפריל 2014, העריך שהריבית תחל לעלות ברביע הראשון של 2015 ותעמוד על 2% בסוף השנה הבאה, ובניגוד לכך הציפיות הנוכחיות הנגזרות משוק המק”מ משקפות הערכות כי הריבית תעמוד על 0.5% בעוד שנה. 

המשך מגמת האטה בסקטור העסקי. קצב הצמיחה צפוי לעלות במחצית השנייה של השנה וב-2015

המדד המשולב למצב המשק לחודש אפריל נותר ללא שינוי, זה החודש השני ברציפות. נתון זה משקף האטה בקצב הגידול בהשוואה לממוצע שיעורי השינוי החודשיים ב-12 החודשים הקודמים העומד על 0.2%. בשלושת החודשים האחרונים (פברואר-אפריל) צמח המדד המשולב בשיעור של 1.6% לעומת שלושת החודשים הקודמים במונחים שנתיים. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז אמצע 2009 (עת כלכלת ישראל הייתה בתהליך התאוששות מהמיתון שפקד אותה בעקבות משבר הסאב-פריים), ונמוך ביחס לשיעורי השינוי בחודשים האחרונים אשר הצביעו על קצב צמיחה שנתי של כ-3% בשנה האחרונה. בתרשים 2 ניתן לראות כי מגמת ההאטה בצמיחה של המדד המשולב נמשכת כ-3 שנים, והיא עקבית עם מגמות הצמיחה במשק כפי שעולים מנתוני התוצר המקומי הגולמי בסקטור העסקי ומעידים על האטה וחולשה בסקטור העסקי.

המדד המשולב בחודש אפריל הושפע מירידה במרבית הרכיבים. בחינת הנתונים התלת חודשיים, אשר הינם תנודתיים פחות מהנתונים החודשיים, מעידה על ירידה בפעילות יצוא הסחורות, יצור התעשייתי והתחלות הבניה בחודשים האחרונים. עוד עולה מהנתונים כי מדדי הפדיון בענפי המסחר ויבוא מוצרי צריכה, המשמשים אינדיקאטורים לביקושים המקומיים במשק, מעידים על האטה בצמיחה. מצד שני, קיימים מספר אינדיקאטורים חיוביים. נתוני יצוא השירותים והפדיון בענפי השירותים במשק המקומי מעידים על המשך מגמת צמיחה, ונתוני משרות השכיר והמשרות הפנויות ממשיכים להצביע על שיפור מסוים בשוק העבודה.

המדד המשולב למצב המשק

במבט קדימה, אנו מעריכים כי קצב הצמיחה בהמשך השנה יושפע ממספר גורמים מנוגדים. ראשית, השיפור בפעילות במדינות המפותחות, בארה”ב ואירופה בפרט, עשויה לתמוך בהתרחבות היצוא הישראלי (בעיקר ביצוא השירותים). בנוסף, מגמת השיפור ההדרגתי בשוק העבודה, המקבלת ביטוי בעליה מסוימת במשרות שכיר ובמשרות הפנויות עשויה לתמוך בהתרחבות בביקושים המקומיים (ההשפעה על הביקושים המקומיים תהיה ככל הנראה קטנה — ראה\י הרחבה למטה). הגורם אשר עשוי להכביד על הצמיחה במשק הוא ההאטה הזמנית בפעילות ענף הבניה עקב אי הוודאות בשוק הדיור למגורים. אי-וודאיות זו באה על רקע המצב הנוכחי של תוכניות הממשלה השונות, אשר ככל הנראה יאושרו רק במהלך המחצית השנייה של השנה. כפי שציינו בסקירתנו הקודמת (מה-21.05.2014) קצב הצמיחה ב-2014 צפוי להישאר מתון, בעיקר על רקע החולשה במחצית הראשונה של השנה, ולהסתכם ב-2.9% (כולל תרומת הגז לתוצר) ואילו ב-2015 צפויה לחול האצה בקצב הצמיחה לשיעור של 4% על רקע ההאצה הצפויה בפעילות הסחר הבינלאומי בעולם ובפעילות ההשקעות בבניה ובתחום הגז.  

שיעור האבטלה יורד אך ההשפעה על הביקושים המקומיים עשויה להיות קטנה

מספר המועסקים גדל בכ-11 אלף בחודש אפריל ומתחילת השנה נוספו כ-50 אלף מועסקים (נתונים מנוכי עונתיות). התפתחות זו משקפת קצב גידול של כ-150 אלף מועסקים בשנה, לעומת גידול של 90 אלף בשנת 2013. במקביל, שיעור האבטלה ירד ל-5.6%, ירידה חודשית שלישית ברציפות, ומשקף שיעור אבטלה נמוך מאוד. יחד עם זאת, בחינת נתוני המועסקים לפי היקף עבודה ובחינת נתוני התעסוקה בגילאים העיקריים, לצד אינדיקאטורים נוספים, עשויים להעיד כי השיפור בשוק העבודה לא גדול מספיק כדי לתמוך באופן משמעותי בביקושים המקומיים.

נתוני התעסוקה בגילאי 25-64 (“גילאי העבודה העיקריים”), להם יש לתת משקל גדול יותר בניתוח מצב שוק העבודה, מעידים על ירידה במספר המועסקים, עליה בשיעור האבטלה, וירידה בשיעור ההשתתפות, זה החודש השני ברציפות, וזאת בניגוד לנתונים שנמדדו בקרב כלל כוח העבודה הכולל את כל הגילאים (15 ומעלה, ובכלל זה חיילים). זאת ועוד, בשלושת החודשים האחרונים ניכרת מגמת ירידה במספר המועסקים במשרה מלאה, וכעת מספרם עומד על 2,310 אלפי עובדים. מדובר ברמת שפל של 6 חודשים. במקביל, מספרם של המועסקים במשרה חלקית נמצא במגמת עליה וברמת שיא של 8 חודשים. מתחילת השנה נגרעו 34 אלף מועסקים במשרה מלאה ונוספו 65 אלף מועסקים במשרה חלקית. מהתפתחויות אלה ניתן להסיק כי חלק משמעותי מהגידול במספר המועסקים במשק בעת האחרונה מקורו במועסקים בגילאי 15-24 העוסקים בעבודות בעלות היקף משרה חלקי. רמת ההכנסה של פלח מועסקים זה ככל הנראה נמוכה יותר ביחס למועסקים במשרה מלאה בגילאי העבודה העיקריים, ולכן ההשפעה של הגידול במועסקים במשק בחודשים האחרונים על הביקושים המקומיים עשויה להיות מתונה. יש לציין כי מגמת הגידול המתון בשכר הריאלי, העלאות שיעורי המס בשנה האחרונה, לצד צורך בהקצאת אחוז גבוה ממשאבי משקי בית רבים לנושא של מימון הדיור, מהווים גורמים התומכים בחולשה בביקושים המקומיים.