אגף הכלכלה

האינפלציה ב-2010 צפויה להיות קרובה למרכז יעד יציבות המחירים (1%-3%)

אגף הכלכלה
נתוני המדד המשולב לחודש יוני מלמדים על האטה בפעילות הכלכלית ברביע השני

נתוני המדד המשולב לחודש יוני מלמדים על האטה בפעילות הכלכלית ברביע השני
המדד המשולב לבחינת מצב המשק אותו מפרסם בנק ישראל, עלה בחודש יוני ב-0.1% בהמשך ליציבות במדד  בחודשים אפריל ומאי. משמעות הדבר היא שברביע השני של השנה היה קצב עליית מדד זה מזערי יחסית לרביעים קודמים ומבטא, כפי הנראה, צמיחה איטית בלבד של המשק ברביע זה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע אומדן מעודכן של צמיחת המשק ברביע הראשון של 2010 לפיו  התרחב המשק בכ-3.4%, במונחים שנתיים בהשוואה לרביע האחרון אשתקד ואילו הסקטור העסקי גדל בכ-4.4% באותה תקופה; האומדנים הקודמים היו גבוהים יותר: 3.6% ו-4.8%, בהתאמה.

התפלגות המדד המשולב לבחינת מצב המשק על פני זמן

ייתכן ונתונים אלה מצביעים על צמיחה כלכלית איטית ברביע השני, כאשר ההאטה ביצוא הסחורות מובילה מגמה זו. יתר על כן, נתונים על יצוא הסחורות לפי אזורים מלמדים על התייצבות בהיקף היצוא של ישראל לכל שלושת אזורי הסחר המרכזיים: האיחוד האירופי ארה”ב ויפן. מכאן, שהפגיעה ביצוא ברביע זה, יחסית לרביעים קודמים, הינה “רוחבית” ולא מתמקדת ביעדי יצוא מסוימים. כפי שכתבנו בסקירתנו בשבוע שעבר, גם ניתוח על פי ענפי היצוא מצביע על חולשה במרבית ענפי המשנה ברביע השני. במבט קדימה, תתכן האטה נוספת בהתפתחות היצוא, בפרט לקראת 2011, על רקע צמיחה בשיעור מתון יותר הצפויה במרבית אזורי הסחר של ישראל.

שיעור האבטלה בישראל נמוך בהשוואה למרבית מדינות ה-OECD

המגמה של ירידה בשיעור האבטלה במשק הישראלי נמשכה גם בחודש מאי. על פי נתונים חודשיים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסתכם שיעור האבטלה בכ-6.5%, שיעור שנמוך ממנו היה רק בשלהי שנת 2008, התקופה בה התרחש שיא המשבר. מעבר לכך, שיעור אבטלה כה נמוך, ייתכן ומשקף משק הקרוב למצב של “תעסוקה מלאה”.  נציין ששיעור האבטלה הוא לרוב משתנה המתפתח בעקבות הפעילות הכלכלית במשק ואינו מוביל את הפעילות הכלכלית.

השינוי המהיר של המגמות בשוק העבודה נראה שמצביע על גמישות רבה יותר של שוק זה ביחס לעבר ויחד עם תנאי הפתיחה הטובים של המשק, בעת התרחשות המשבר העולמי, הביאו לתיקון מהיר יחסית וחזרה לשיעור אבטלה מתון. כפי שניתן לראות בגרף, גם בהשוואה בינלאומית מצויה ישראל במצב טוב: למרבית מדינות ה-OECD שיעור אבטלה גבוה יותר, כאשר בממוצע הוא מסתכם בכ-8.6% ואילו בקרב מדינות אירופה החברות בארגון, הממוצע גבוה עוד יותר:9.6%.

התפלגות שיעור האבטלה במדינות ה-oecd על פי מדינה

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% ביוני

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.3% ומתחילת השנה הסתכמה עלייתו ב-0.7%. עיקר ההשפעה על המדד בחודש זה הייתה של סעיף ההלבשה וההנעלה אשר עלה ב-11.2% ותרם כ-0.3% למדד. עליה זו, הייתה מעבר לעליה העונתית הרגילה המאפיינת סעיף זה. ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה עליית המדד ב-2.4% והיא מצויה כעת בתחום יעד יציבות המחירים של 1% עד 3%, כאשר בשנת 2010 כולה היא צפויה להיות קרובה למרכז היעד. לעומת האינפלציה בפועל המצויה בתחום היעד, הרי שהציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הנגזרות מנתוני שוק ההון, מצויות כיום מעבר לגבול העליון של היעד.

התפלגות האינפלציה והציפיות האינפלציוניות על פני זמן

לכאורה, זהו נתון מטריד, העלול לשקף לחצי אינפלציה עתידיים עם משמעויות מדיניות נגזרות. יחד עם זאת, כפי שניתן לראות בגרף, כאשר בוחנים את הציפיות לאינפלציה הנגזרות מנתוני שוק ההון מול שיעור עליית המחירים שהיה בפועל באותה תקופה אליה התייחסו הציפיות, הרי שהמתאם ביניהן נמוך ורק לעיתים רחוקות רמתן דומה. משמעות הדבר היא שיכולת החיזוי הגלומה בציפיות האינפלציה על פי שוק ההון חלשה למדי. לפיכך, למרות השימוש הרחב הנעשה בציפיות אלה לצרכי מדינות, עסקים וכיוב’, נדרשת מידה רבה של זהירות בעת השימוש בהן.

Comments are closed.