אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: בשנה הקרובה שיעור האבטלה צפוי לעלות באופן מתון לכ-6%

אגף הכלכלה
שיעור האבטלה ירד ברבע הרביעי של 2011 ל- 5.4% ושיעור המועסקים במשרה מלאה במגמת עלייה

שיעור האבטלה ירד ברבע הרביעי של 2011 ל- 5.4% ושיעור המועסקים במשרה מלאה במגמת עלייה
שיעור האבטלה ברבע הרביעי של 2011 ירד     ל- 5.4% לאחר שעמד על 5.6% ברבע הקודם. שיעור האבטלה הממוצע בשנת 2011 הסתכם ב- 5.6%, שיעור הנמוך באחוז אחד משיעור האבטלה הממוצע בשנת 2010. כמו כן, ישנה יציבות בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה אשר עמד בשנתיים האחרונות על כ- 57.4%. יציבות זו משמעותה, בין היתר, שלמרות ההאטה בפעילות הכלכלית לאחרונה, ממשיכים הבלתי מועסקים לחפש עבודה באופן פעיל.

 נתון נוסף המלמד על ההסתברות למצוא עבודה עולה מנתוני המשרות הפנויות, אשר שיעורן כאחוז מסך משרות השכיר עלה באופן מתון. שיעור זה עמד ב- 11 החודשים הראשונים של 2011 על כ- 2.1% בממוצע. זאת בהשוואה לממוצע בשנת 2010 שעמד על 1.8%. כמו כן, כפי שניתן לראות בתרשים, נוסף לירידה בשיעור האבטלה, ישנה מגמה של עלייה בשיעורם של אלו המועסקים במשרה מלאה.

 מאחר והמגמות בשוק העבודה מתפתחות לרוב בעקבות מחזור העסקים ולא לפניו, הרי שאם תתממש התחזית בדבר האטת קצב הצמיחה של המשק מ-4.8% בשנת 2011 ל-2.7% בשנת 2012, יהיה לכך ביטוי בשוק העבודה רק בהמשך שנת 2012.  מבחינת אופי השינוי בשוק העבודה, הרי שבמקרה של ירידה בביקושים ועצירה בהזמנות, מעסיקים יטו לעשות בהמשך שנת 2012 התאמה מהירה יחסית במצבת העבודה. אולם, במקרה של המשך פעילות בקצב איטי יותר, מעסיקים יעדיפו לצמצם גיוסים על פני פיטורים, בשל העלויות הכרוכות בגיוס מחדש של עובדים.

 במבט לשנה הקרובה, אנו מעריכים ששיעורי האבטלה יעלו באופן מתון, לשיעור ממוצע של כ-6.0% לעומת ממוצע של 5.6% בשנת 2011, זאת תחת ההנחה ששיעור הצמיחה במשק יסתכם בשנת 2012 ב- 2.7%. המשמעות היא שלקראת סוף 2012 שיעור האבטלה יהיה גבוה מ-6.0%. על רקע זה, אין אנו צופים עלית שכר ריאלית בממוצע במגזר העסקי בשנה זו, זאת כביטוי לעלייה במידת אי-הוודאות הכלכלית שצפויה להניע מעסיקים לצמצם עלויות שונות כגון עלויות שכר, תפעול, השקעה וכדומה.

ריבית בנק ישראל לחודש מרץ תישאר ללא שינוי על 2.5%

בנק ישראל הודיע ב- 28 לפברואר, כי הריבית לחודש מרץ, תישאר ללא שינוי, על רמה של 2.5%. נראה כי החלטת הריבית האחרונה הושפעה במידה רבה מגורמים הקשורים לסימנים מוקדמים לעלייה אפשרית בסביבת האינפלציה, אשר לוותה גם בעלייה בציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון. בחודש האחרון, עלו ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון לכל הטווחים. הציפיות   ל- 12 החודשים הקרובים עלו בכ- 0.3 נקודות אחוז ל- 2.6% ובטווחים הבינוניים והארוכים נרשמה עלייה ממוצעת של כ- 0.1 – 0.2 נקודות אחוז בציפיות האינפלציה, ל- 2.5% – 2.6%.

 חלק ניכר מ”הקפיצה” בציפיות האינפלציה נרשם בשבועיים האחרונים לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. מדד ינואר נותר ללא שינוי בניגוד לממוצע התחזיות המוקדמות שהצביע על ירידת מדד, כאשר מדד זה כלל עלייה במחירי הדיור, זאת למרות העונתיות השלילית המאפיינת חודש זה. כמו כן, עליית מחירי הדלק נמשכת וצפויה לבוא לידי ביטוי במדדים הקרובים.

 בנק ישראל מציין בהודעת הריבית כי האינדיקטורים המתייחסים לפעילות הריאלית המקומית ממשיכים להצביע על האטה בפעילות. עם זאת חלק מהנתונים החודשיים כגון מדד הייצור התעשייתי, הפדיון בענפי המסחר והשירותים ומדד יבוא התשומות, מצביעים על שיפור קל בחודשים האחרונים. בנוסף, נתוני שוק העבודה לרבע הרביעי של 2011 מצביעים על רמת תעסוקה גבוהה ושיעור אבטלה נמוך (כפי שמפורט בפסקה הקודמת). במבט על המשק העולמי, נתוני המקרו בארה”ב ממשיכים להיות מעודדים. מנגד באירופה נתוני המקרו מצביעים על סביבת מיתון, כאשר צעדי הצנע השונים באירופה וההרעה בתנאי האשראי עלולים להחמיר את המצב הכלכלי. רמות הריבית במשקים המובילים נמוכות והשווקים לא מתמחרים העלאת ריבית השנה זו.

 נציין כי העלייה בציפיות האינפלציה אשר צוינה בראשית הדברים מאפשרת המשך ירידה של הריבית הריאלית למרות הותרת ריבית בנק ישראל ללא שינוי. כפי שניתן לראות בתרשים שבעמוד הקודם, הריבית הריאלית לחודש פברואר עמדה על 0% ויש להניח שהריבית הריאלית בחודש מרץ אף תהיה שלילית. משמעות הדבר: שמירה על מדיניות מוניטרית מרחיבה גם בהמשך השנה התואמת למצב של האטה בפעילות הכלכלית.

 

בחודשיים האחרונים ניכרת עלייה מחודשת בהיקף המכירות של דירות חדשות ביזמה פרטית

בחודש ינואר 2012 נמכרו 1,414 דירות חדשות שנבנו ביזמה פרטית (נתון מנוכה עונתיות). זאת בהמשך למכירתן של 1,715 דירות חדשות בדצמבר 2011. בתרשים המצורף, ניתן לראות את המגמה ארוכת הטווח של מכירת הדירות לפיה נרשמה עלייה בהיקף המכירות בחודשים האחרונים לאחר שב- 2011 חלה ירידה מהירה וחדה בהיקף המכירות החודשי. ירידה זו באה לידי ביטוי בנתוני סקר החברות והעסקים של בנק ישראל, בו דיווחו החברות על עלייה במגבלת הביקוש, אולם נתוני החודשיים האחרונים עשויים להצביע על שינוי המגמה של הביקושים.

 עוד ניתן לראות בתרשים, כי ההיצע הבלתי מכור של דירות חדשות שנותרו למכירה גדל באופן מתון יחסית, זאת מאחר ולצד העלייה בביקוש שחלה בחודשיים האחרונים נרשמה ירידה בהיקף התחלות הבנייה. אלו עמדו ברבע הרביעי של 2010 על 40,505 יחידות, במונחים שנתיים (נתון מנוכה עונתיות), בהשוואה ל- 43,840 יחידות בממוצע בשלושת הרבעים הראשונים של 2011 (ממוצע רבעוני במונחים שנתיים). נציין כי הגידול השנתי הממוצע במספר משקי הבית עומד על כ- 39,000 משקי בית, ובנוסף לכך קיים ביקוש מצד משקיעים, משפרי רמת חיים ותושבי חוץ. לכן, הירידה בקצב התחלות הבנייה, אם תימשך, עשויה להביא שוב למחסור של ממש בהיצע הדירות ולכן גם לעלייה מחודשת בלחצים לעליות מחירים בשוק הדיור, זאת גם במצב שבו שיעור האבטלה עולה באיטיות.

 נוסיף כי בחודשים האחרונים חל שינוי בתוואי הריבית של בנק ישראל, אשר ירדה באופן מצטבר מאז הרבע הרביעי של 2011 ב- 0.75 נקודות אחוז, והיא צפויה להישאר על רמה זו בטווח הקרוב. ההשפעה של ריבית בנק ישראל על נוטלי המשכנתא אמנם פחתה בעקבות הגבלת שיעור המשכנתא שניתן לקחת במסלול של ריבית פריים, אך עדיין קיימת השפעה מסוימת. כמו כן, ייתכן שבשקלול עלויות השכירות הגבוהות (אלו עלו בשנת 2011 ב- 5.3% בהשוואה לעלייה דומה של 6.1% במחירי הדירות – חדשות ויד שנייה), רוכשי דירות פוטנציאליים, מעדיפים לחזור ולרכוש דירות.

 על רקע העלייה המתונה בלבד במלאי הבלתי מכור, העלייה שחלה בחודשיים האחרונים בביקוש, השפיעה באופן מהיר על מספר חודשי ההיצע (מספר החודשים לו יספיק המלאי הנוכחי בהינתן קצב המכירות הנוכחי) אשר ירדו שוב אל תחתית “הטווח הניטראלי” בו ישנה ירידה בלחצים לעליות / ירידות מחירים. לפי בדיקה שערכנו טווח זה הנו בין 10-13 חודשי היצע, כאשר מספר חודשי ההיצע בחודש ינואר עומד על 10.4 חודשים.

 לסיכום נאמר כי מאחר ואין בישראל עודפי היצע בשוק הדיור, ישנה חשיבות לשמירה על תנאים שיאפשרו את המשך הרחבת צד ההיצע, זאת על מנת למנוע חזרה למצב של עליות מחירים, על כל המשתמע מכך.