אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: הלחצים לעליית מחירי הדיור הנם כלל ארציים ואינם מתרכזים באזור מסוים

אגף הכלכלה
היקף הדירות החדשות ביזמה פרטית, שנמכרו בחודש אוגוסט, עמד על 1,745 יחידות

היקף הדירות החדשות ביזמה פרטית, שנמכרו בחודש אוגוסט, עמד על 1,745 יחידות. בהשוואה לחודש המקביל ב- 2009, מדובר בעלייה של 6%. במידה רבה, ניתן לייחס את העלייה בקצב המכירות באוגוסט לפרויקט יחיד בפתח תקווה ולכן הנתון של חודש זה עדיין אינו מעיד על התגברות קצב המכירות בכלל הארץ או אף במחוז מסוים. עקב הנתון החריג, שאינו מעיד עדיין על שינוי במגמה, רצוי שלא לייחס משקל לירידה שחלה באוגוסט במספר חודשי ההיצע. בקווים המקווקוים בגרף, ניתן לראות שבנטרול המכירות החריגות בפרויקט הנ”ל, לא ניכר שינוי משמעותי בקצב המכירות או במספר חודשי ההיצע. בכל מקרה, יש להוסיף שגם אם מנטרלים את ההשפעה הנקודתית של המכירות החריגות של חודש אוגוסט, אנו עדיין מצויים בתנאים העקביים עם המשך עליית מחירי הדירות.

התפלגות נתוני המכירות של דירות חדשות ביוזמה פרטית, מלאי הדירות למכירה ומספר חודשי ההיצע

ניתוח הביקושים על פי איזורים גיאוגרפיים מצביע על כך שהלחצים לעליית מחירי הדיור הנם כלל ארציים ואינם מתרכזים באזור מסוים. לשם המחשה, מאז ראשית השנה, חלה עלייה בהיקף המכירות של דירות חדשות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר במחוז הדרום (52%) ומחוז הצפון (24%). באזורים אלו ניכר גם המחסור בהיצע דירות חדשות, שכן חודשי ההיצע בהם נמוכים מאוד במונחים היסטוריים. עלייה מתונה יותר חלה במחוזות חיפה (3.3%) והמרכז (1.4%), אשר מאופיינים גם הם בחודשי ההיצע נמוכים מאוד ביחס לעבר (3.9 ו- 4.2 בהתאמה). באזור ירושלים ותל אביב חלה ירידה בהיקף המכירות, אם כי בתל אביב מלאי הדירות הצטמצם ב- 18% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובירושלים הוא עלה ב- 16.5%.

סחר חוץ: נתוני היצוא החלשים של ספטמבר מעבירים את המאזן המסחרי הבסיסי מעודף לגירעון לראשונה מזה כשנה וחצי

הגירעון המסחרי הכולל של ישראל (עודף היבוא מעבר ליצוא), הסתכם ברביע השלישי של 2010, בכ-2.4 מיליארד $. זוהי עלייה של 27% בהשוואה לרבע המקביל אשתקד, בו עמד הגירעון על כ-1.9 מיליארד $. מקורו של גידול זה הוא בעליית ההוצאה במונחים דולריים על יבוא חומרי גלם ותשומות ייצור בשנה האחרונה, דבר שמשך כלפי מעלה את היקף היבוא הכולל. ההתרחבות ביבוא חומרי גלם במהלך השנה האחרונה באה לידי ביטוי בכל קבוצות הסחורות וככל הנראה שיקפה עד לפני חודשים ספורים את התרחבות הפעילות הכלכלית המקומית וכן את הרצון להגדיל את רמות המלאי. במהלך הרבע השלישי של 2010 התמתנה מאוד ההתרחבות ביבוא ברוב סוגי סחורות חומרי גלם ומגמה של התרחבות אפיינה רק ענפים קטנים יחסית כמו חקלאות, עץ ונייר.

לגבי היצוא ללא רכיבים תנודתיים כמו מטוסים, אוניות ויהלומים, במהלך הרבע השלישי של 2010 נרשמה חולשה במרבית רכיביו, תוך כדי ירידה בשיעור של כ-17% במונחים שנתיים בהשוואה לרבע השני של השנה.

התפלגות נתוני העודף המסחרי על פני זמן

בגרף שלהלן מופיעים נתוני סחר החוץ הבסיסיים של ישראל – כלומר בנטרול רכיביו התנודתיים של המסחר (אוניות, מטוסים, דלק ויהלומים). ניתן לראות למעשה, כי מתחילת 2009, היה חשבון הסחורות הבסיסי בעודף מסחרי (לאחר שנים של גירעון). בתקופת המשבר, עם ירידה חדה במרכיבי הסחר, עבר חשבון הסחורות לעודף בסיסי שאף הלך והתרחב עם התאוששות מהירה יותר ביצוא ביחס ליבוא. אולם, בחודשים האחרונים, הצטמצם העודף הבסיסי בנתוני סחר החוץ באופן משמעותי, זאת תוך כדי השפעה דומיננטית של הצמצום ביצוא, עד כדי מעבר לגירעון בחודש ספטמבר לראשונה מזה למעלה משנה וחצי (כפי שניתן לראות בגרף העמודות).

בהמשך לאמור לעיל, המעבר לגירעון בסיסי בחודש ספטמבר, הוא על רקע החולשה בנתוני היצוא בחודש זה, כמו גם ברבע כולו. היצוא התעשייתי התכווץ במרבית ענפי הפעילות ברבע השלישי (לעומת קודמו), בפרט, בלטה הירידה ביצוא ענף הכימיקלים והתרופות ששמר עד לאחרונה על יציבות יחסית. התכווצות נרשמה גם ביצוא של ענפי ההייטק, אולם בשיעור מתון יותר בהשוואה לענפי הטכנולוגיה המסורתית. בהשוואה ליצוא, היבוא הדולרי הבסיסי על מרכיביו השונים, שמר על יציבות יחסית, תוך ירידה מתונה של כ-0.5% ברביע (לעומת קודמו).

ההאטה ביצוא הישראלי, אינה מפתיעה, לאור השפעת הביקושים העולמיים אשר לאחרונה סובלים מאובדן של מומנטום. למגמה השלילית (באם תימשך), תהיה השפעה ממתנת על צמיחת המשק המקומי בשנים 2010-2011. על כן, נראה כי מה שצפוי לתמוך בצמיחת המשק הישראלי בשנים אלו הם הביקושים המקומיים ובראשם הצריכה הפרטית וההשקעות בנכסים קבועים.

המשך עלייה בהיקף כניסות התיירים דרך האוויר, אם כי בקצב הולך ומתמתן

בחודשים ינואר- ספטמבר 2010 נכנסו לישראל כ- 2.0 מיליון תיירים (נתונים מנוכי עונתיות), מהם 1.7 מיליון תיירים נכנסו דרך האוויר. בממוצע נכנסו דרך האוויר    כ-187 אלף תיירים בכל חודש במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2010, זאת בהשוואה לממוצע של 158 אלף תיירים בתקופה המקבילה בשנה שעברה. סך הכל  מאז ראשית השנה עלה מספר הכניסות דרך האוויר ב-18% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2009 וב-6.6%  בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2008.

התפלגות כניסות תיירים לישראל דרך האויר (מנוכי עונתיות) על פני זמן

נציין שבתחילת 2009 נרשמה ירידה חדה במספר התיירים בעקבות מבצע “עופרת יצוקה”. יחד עם זאת, שנת 2008 הייתה שנת שיא בכניסות תיירים, ולכן עלייה בהשוואה לשנה זו מצביעה על צמיחה משמעותית בענף. חשוב לשים לב כי, שיעורי הגידול שנרשמו במחצית הראשונה של השנה, בהשוואה לשנה שעברה, התמתנו ברביע השלישי וצפויים להמשיך ולהתמתן ברביע הרביעי. זאת כיוון שבמחצית השנייה של 2009 כבר חלה התאוששות במספר התיירים שנכנסו לישראל. בהנחה שלא תחול הרעה במצב הביטחוני ברביע האחרון של השנה, 2010 צפויה להסתיים עם עלייה במספר התיירים בהיקף של כ-15%- 20%. עלייה בהיקף כניסות התיירים תשפיע בצורה דומה על היקף ההכנסות מתיירים, שכן המתאם ביניהם גבוה.

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?