אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “עד אישור התקציב ההוצאה התקציבית ב-2015 תהיה נמוכה יחסית”

אגף הכלכלה
ההוצאה התקציבית ב-2015 תהיה נמוכה יחסית עד אישור התקציב

ההוצאה התקציבית ב-2015 תהיה נמוכה יחסית עד אישור התקציב

בחודש נובמבר נמדד גירעון בתקציב הממשלה (ללא מתן אשראי) בסך של 1.3 מיליארד ₪, ומתחילת השנה הסתכם הגירעון ב-14.3 מיליארד ₪. מדובר בגירעון נמוך בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים האחרונות (ראה\י תרשים), זאת על רקע העודף בגביית מסים (נבע בחלקו מגביה חד פעמית) לצד “תת-ביצוע” בהוצאה הממשלתית במחצית הראשונה של השנה. יש לציין כי בחודשים ינואר-נובמבר חל גידול של 5.3% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אך שיעור הגידול המצטבר בהכנסות ממסים נמצא במגמת ירידה בחודשים האחרונים על רקע ההאטה בפעילות הכלכלית במשק וההשפעות הכלכליות של מבצע צוק איתן. להערכתנו, מגמת ההאטה בהכנסות המדינה ממסים עשויה להיבלם בטווח הקצר במידה וההתאוששות שחלה בפעילות ובציפיות העסקים בחלק מהסקטורים בחודשים האחרונים  תימשך (ראה\י הרחבה למטה).

הגרעון העודף בתקציב הממשלה

הגירעון התקציבי בחודש הבא, דצמבר 2014, צפוי להיות גבוה מאד, בהתאם למגמות העבר ואולי אף מעבר לכך. לדוגמא, בחודש דצמבר 2013 הגירעון היה 13.7 מיליארד ₪. הגירעון השנה עלול להיות גבוה אף יותר עקב ההוצאות הביטחוניות הגבוהות שהיו השנה על רקע מבצע “צוק איתן”, ולכן קיים סיכוי כי הגירעון השנתי יחרוג מהיעד השנתי המקורי (31.1 מיליארד ש”ח). 

במבט קדימה, כידוע ההחלטה על תקציב המדינה לשנת 2015, אשר היה אמור להסתכם ב-389.4 מיליארד ₪, נדחתה עקב פיזור הכנסת, וההחלטה על הקדמת הבחירות ל-17 במרץ 2015. על פי הנחה זו, התקציב יאושר ככל הנראה מספר חודשים לאחר מכן. עד אישור תקציב 2015, ההוצאה החודשית של הממשלה תהיה 1/12 מתוך תקציב 2014 בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, אשר ממנו יופחתו תשלומי חוב והתוספות שהיו מתוכננות לתקציב 2015, לרבות התוספות לתקציב הביטחון, בריאות וחינוך. בנוסף, חלק גדול מהרפורמות והיוזמות שהובילה הממשלה ותוכננו להיות בתקציב 2015, לרבות תכנית מע”מ 0, יוקפאו ככל הנראה גם כן עד להקמת ממשלה חדשה. לכן, עקב ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, ההוצאה הממשלתית עשויה להיות נמוכה עד אישור התקציב החדש. חוסר הוודאות לגבי הרכב הממשלה ותקציב המדינה עלול לתמוך בעליה בעת הקרובה במידת התנודתיות בשווקים הפיננסיים, בפרט בשוק האג”ח הממשלתי.

הרעה במאזן ציפיות העסקים בחודש נובמבר. נמשכת מגמת בשיפור בציפיות העסקים במגזרי הקמעונאי והתעשייה

על פי סקר הערכת מגמות בעסקים, בחודש נובמבר חלה הרעה מסוימת במאזן הפעילות הכוללת (0.8%-). כלומר, מספר המנהלים שדיווחו על הרעה בפעילות היה גבוה במעט מאלו שדיווחו על הטבה בפעילות. ההרעה נרשמה בעיקר במגזרי הבינוי והמלונאות (ראה\י למטה הרחבה בנושא ענף המלונאות). בענפי השירותים המאזן נותר חיובי אך ירד במעט בחודש נובמבר. בענפי התעשייה נמשכה  מגמת ההטבה בפעילות, והערכת המנהלים בחודש נובמבר הייתה גבוהה מהרמה שהייתה בחודש יוני לפני מבצע “צוק איתן”. לגבי התפתחויות העסק בשלושת החודשים הבאים, מנהלי החברות צופים גידול בהיקף ההזמנות ליצוא ובהיקף הייצור, זאת לצד הרעה בהיקף ההזמנות לשוק המקומי.

הערכות מגמות לעסקים

למרות המאזן השלילי בענף הקמעונאי, ניתן לראות בתרשים את מגמת השיפור בהערכות המנהלים, חודש שלישי ברציפות. על פי הציפיות לגבי שלושת החודשים הבאים, מרבית המנהלים מעריכים כי תחול עליה בהיקף המכירות. כמו כן יש לציין כי המנהלים בכלל המגזרים צופים שינוי לרעה במספר המועסקים בעת הקרובה.

להערכתנו, ציפיות העסקים יושפעו בעת הקרובה מגורמים מנוגדים. מחד, היצואנים וחלק מהחברות התעשייתיות יושפעו לטובה מהפיחות בשער החליפין, הירידה במחירי הדלק והגידול בביקושים מחלק משותפות הסחר של ישראל. מנגד, אי הוודאות הפוליטית והעלייה במחירי היבוא עשויה “להכביד” על ציפיות העסקים.

ההתאוששות בענף המלונאות תהיה איטית והדרגתית

בחודש נובמבר נכנסו כ-225 אלף תיירים לישראל, מתוכם כ-198 אלף בדרך האוויר (נתונים מנוכי עונתיות). מדובר בעליה חודשית שלישית ברציפות, המעידה על התאוששות בכניסות של תיירים לישראל לאחר הירידה החדה שחלה בחודשים יולי-אוגוסט על רקע מבצע “צוק איתן” (ראה\י תרשים). בסך הכל, בחודשים ינואר-נובמבר,  נכנסו 2.3 מיליוני תיירים דרך האוויר. למרות המבצע, מדובר בירידה מתונה של 0.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בזכות היקף כניסות התיירים הגבוה שהיה במחצית הראשונה של השנה. לשם השוואה, כניסות התיירים דרך האוויר בחודשים ינואר-יוני 2014 היו גבוהות בכ-18% לעומת כניסות התיירים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בפעילות קיבלה ביטוי גם בנתוני הפדיון במלונות. הפדיון הסתכם ברביע השלישי של השנה בכ-581 מיליוני ₪ (נתונים מנוכי עונתיות, במחירים קבועים). מדובר בירידה של כ-28% ביחס לרביע הקודם.

ניתן לראות בתרשים המצורף כי הרמה של מספר התיירים שנכנסו דרך האוויר לישראל עדיין נמוכה בצורה משמעותית ביחס לרמה שנרשמה בטרם פרוץ מבצע “צוק איתן”, זאת בדומה למגמות בעבר אשר התאפיינו בהתאוששות מתמדת אך איטית.  ניסיון העבר מלמד, כי היקף התיירות הנכנסת, כמו גם מספר הלינות, חוזר לרמתו טרום ההסלמה הביטחונית לאחר חצי שנה עד שנה וחצי מתחילת האירוע הביטחוני.

כניסות תיירים דרך האוויר

יחד עם זאת, ההתאוששות בפעילות בחודשים האחרונים, כפי שעולה מהנתונים החודשיים של כניסות תיירים, עשויה לתמוך בגידול בפדיון בענף ולקבל ביטוי חיובי בנתוני יצוא השירותים והצמיחה ברביע הרביעי של השנה ובמהלך 2015. כל זאת, בהינתן שלא יחול שינוי לרעה במצב הביטחוני.