אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “ברביע השני של השנה חלה ירידה חדה במכירות של דירות חדשות. בטווח הקצר והבינוני המכירות יושפעו מתוכניות הדיור”

אגף הכלכלה
נבלמה מגמת הירידה בשיעור האבטלה. ירידה משמעותית במספר המועסקים במשרה מלאה ועליה במשרה חלקית

נבלמה מגמת הירידה בשיעור האבטלה. ירידה משמעותית במספר המועסקים במשרה מלאה ועליה במשרה חלקית

ברביע השני של השנה חלה עליה מתונה של כ-20 אלף מועסקים במשק הישראלי (נתונים מנוכי עונתיות). עליה זו משקפת קצב גידול מתון יחסית של 2.3% במספר המועסקים במונחים שנתיים, זאת לעומת ממוצע של כ-4% בשלושת הרביעים הקודמים. במקביל, באותה התקופה חל גידול במספר המשתתפים בכוח העבודה, ושיעור ההשתתפות במשק עלה לרמה של 64.3% לעומת 64.1% ברביע הראשון של השנה ו-63.7% ברביע הרביעי ב-2013. העלייה בשיעור ההשתתפות בשני הרביעים האחרונים נבעה, בין היתר, מתוכניות ממשלתיות ארוכות טווח לעידוד התעסוקה. יחד עם זאת, לאור העלייה בשיעורי ההשתתפות בעת האחרונה, חלה במקביל עליה בשיעור האבטלה בשני הרביעים האחרונים, בניגוד למגמת הירידה בשיעור האבטלה במהלך 2013. יש לציין כי בחינת נתוני התעסוקה בקבוצת הגילאים 25-64 (“גילאי העבודה העיקריים”), המהווה כ-80% מסך המשתתפים במשק והינה המשפיעה ביותר על הפעילות הכלכלית במשק (בעיקר מסיבות של גודל כוח העבודה ושכר גבוה יותר ביחס לגילאי העבודה הצעירים יותר), מצביעה על ירידה מסוימת בשיעור ההשתתפות ועליה בשיעור האבטלה (ראה\י גרף).

שיעור הבלתי מועסקים ושיעור ההשתתפות בכח העבודה | סקירה כלכלית | לאומי בלוג

בנוסף, חשוב לציין כי בחינת נתוני התעסוקה לפי היקפי העבודה מעידה על ירידה חדה של 75 אלפי מועסקים שעבדו במשרה מלאה לרמה של 2,280 אלפי מועסקים (שפל של 3 רביעים), ולעומת זאת חלה עליה של 55 אלפי מועסקים במשרה חלקית לרמה של כ-1 מיליון מועסקים (רמת שיא בראיה ארוכת טווח). נתונים אלה עשויים להעיד על המשך מגמת הצמצום וההתייעלות במשק בכלל ובסקטור העסקי בפרט (קרא\י הרחבה למטה בנושא תעסוקה לפי ענפי כלכלה).

לסיכום, מנתוני סקר כוח אדם לרביע השני ניתן להסיק כי חלק משמעותי מהגידול במספר המשתתפים בכוח העבודה במשק בעת האחרונה מקורו במועסקים צעירים בגילאי 15-24. רמת ההכנסה של פלח מועסקים זה נמוכה יותר ביחס למועסקים בגילאי העבודה העיקריים, ולכן ההשפעה של הגידול במשתתפים במשק ברביעים האחרונים על הביקושים המקומיים עשויה להיות מתונה. זאת ועוד, תהליכי הצמצום וההתייעלות במשק, המתבטאים בירידה במועסקים במשרה מלאה, לצד עליה במועסקים במשרה חלקית, גם כן עלולים למתן את הצריכה הפרטית במשק. יש לציין כי מגמת הגידול המתון בשכר הריאלי, העלאות המסים בשנה הקודמת ובעקבות זאת רמת ההכנסה הפנויה הנמוכה יחסית גם כן היוו גורמים אשר הכבידו על הביקושים המקומיים ברביעים האחרונים.

יציבות במספר המועסקים בענפי התעשייה ברביע השני. ממוצע שעות העבודה למועסקים ממשיך לרדת

בחינת נתוני התעסוקה בסקטור העסקי לפי ענף כלכלי מעידה על יציבות במספר המועסקים בענפי התעשייה, המהווים כ-12% מסך המועסקים, לאחר עליה מתונה ברביעים הקודמים, והמשך מגמת עליה בענפי מידע ותקשורת ובשירותים מקצועיים וטכניים. הענפים הגדולים בסקטור העסקי בהם חלה ירידה במספר המועסקים, כוללים את ענפי המסחר הסיטונאי והקמעונאי, בינוי, שירותים פיננסיים ושירותי אירוח ואוכל. נתוני התעסוקה בסקטור הציבורי ברביע השני שיקפו שונות מסוימת בין הענפים השונים. בענף החינוך חלה ירידה במספר המועסקים לאחר העלייה החריגה ברביע הראשון של השנה (המגמה ארוכת הטווח הינה חיובית). מצד שני, חלו עליות בעיקר בקבוצת “מנהל מקומי, ציבורי וביטחון” ובשירותי בריאות ורווחה.

מספר מועסקים לפי ענף כלכלי | סקירה כלכלית | לאומי בלוג

בנוסף, בחינת נתוני שעות העבודה בקרב המועסקים מעידה כי חלה ירידה בממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק ברביע שני, בהמשך לירידה ברביע הקודם. ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק עומד כיום על 35.5 שעות לעומת 36.1 ו-36.3 בשני הרביעים הקודמים בהתאמה. על פי נתוני המגמה, הירידה במספר השעות ניכרת במרבית הסקטורים ובולטת במיוחד בסקטור העסקי, דבר אשר עשוי להעיד על המשך מגמת התייעלות בסקטור זה, זאת בהמשך לאמור דלעיל. 

לסיכום, לאחר שבמהלך 2013 מספר המועסקים במשק גדל בהובלת הגיוסים בסקטור הציבורי, השנה ובשנה הבאה גיוסי העובדים בסקטור הציבורי צפויים להיות נמוכים יותר על רקע האתגרים לעמידה ביעד הגירעון התקציבי, במיוחד בעת הנוכחית עקב הגידול הצפוי בהוצאות הממשלה בעקבות מבצע “צוק איתן”. במקביל, אנו מעריכים כי קצב הגיוסים בסקטור העסקי יהיה נמוך השנה וככל הנראה הירידה במספר שעות העבודה תימשך וזאת על רקע קצב הצמיחה המתון במשק ורצון המעסיקים להתייעל.

ירידה חדה במכירות של דירות חדשות ברביע השני של השנה. המכירות בטווח הקצר והבינוני יושפעו מתוכניות הדיור

ברביע השני של השנה נמכרו 4.6 אלפי דירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית וציבורית (מנוכה עונתיות). מתוך זה נמכרו 3.7 אלפי יחידות דיור ביוזמה פרטית. רמה זו משקפת קצב מכירות שנתי נמוך של 14.8 אלפי דירות חדשות לעומת 17.2 אלפי דירות ברביע הקודם. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז הרביע הראשון ב-2012, עת התגברו החששות בציבור מפני השלכות שליליות של משבר החוב באירופה על המשק הישראלי והתגברו ההערכות כי תחול ירידת מחירים בשוק הדיור עקב המחאה החברתית. כפי שציינו בסקירותינו הקודמות, הירידה המשמעותית בהיקף המכירות החדשות בעת האחרונה נובעת מהתגברות הציפיות בקרב משקי הבית כי תחול ירידה במחירי הדיור לאחר שתוכניות הממשלה בתחום הדיור יצאו אל הפועל.

דירות שנמכרו ביוזמה פרטית | סקירה כלכלית | לאומי בלוג

אף שהכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק מס ערך מוסף, אשר נועדה להעניק פטור מתשלום מע”מ לרוכשי דירה ראשונה שבמחיר של עד 1.6 מיליון ₪,  המשך תהליך החקיקה נדחה על ידי וועדת הכספים של הכנסת לפני מספר ימים על רקע מחלוקות בוועדה לגבי סעיפים רבים (כפי שצוין באמצעי התקשורת). יש לציין כי לאור פגרת הקיץ בכנסת, ההצבעה בנושא החוק נדחתה וככל הנראה תתקיים ברביע הרביעי של השנה.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי הרביע השלישי וככל הנראה גם הרביעי יתאפיינו בביקושים נמוכים לדירות חדשות על רקע חוסר הוודאות לגבי תוכניות הדיור של הממשלה וכן בשל ההרעה במצב הביטחוני בדרום. להערכתנו, לאחר אישור התוכניות על ידי הממשלה — במידה והחוק יענה על ציפיות הרוכשים הפוטנציאליים ויגלם הנחה של ממש במחירי הדיור — עשויה לחול האצה בביקושים לדירות בעיקר בקרב קבוצות הזכאים ובפלח שוק הדירות שבמחיר עד 1.6 מיליון ₪.  

נמשכת העלייה במלאי הדירות הבלתי מכור ובחודשי ההיצע. מצד שני, קיים קיפאון בהתחלות הבניה

מלאי הדירות החדשות ביוזמה פרטית הסתכם ב-17.9 אלף יחידות דיור ברביע השני של השנה (מנוכה עונתיות). מדובר ברמת שיא מאז שנת 2007 לפחות. העלייה במלאי בעת האחרונה נובעת בעיקר מהירידה בביקושים לדירות חדשות, שהביאה לירידה במכירות, על רקע ההמתנה ליישום תוכניות הדיור השונות. בעקבות הירידה המשמעותית בביקושים לצד מגמת עליה מתונה במלאי, חלה עליה משמעותית בחודשי ההיצע (חודשי ההיצע משקפים את מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנבנו ביוזמה פרטית ושנותרו למכירה ימכרו. ראה\י גרף המבוסס על ממוצעים של הנתונים החודשיים מנוכי העונתיות). ברביע השני עמדו חודשי ההיצע ברמת שיא רב שנתית של 14.5 חודשים וזאת לעומת ממוצע של כ-11.3 בשנה האחרונה. להערכתנו, הרמה הנוכחית של חודשי ההיצע עשויה להעיד על עליה בהסתברות להתמתנות הלחצים לעליית מחירי הדיור בטווח הקצר (על פי סקר מחירי הדיור לחודש מאי 2014, מחירי הדיור עלו בשיעור של 8.8% ב-12 החודשים האחרונים). 

גורם נוסף המשפיע על צד ההיצע בשוק הדיור ואשר מהווה תנאי הכרחי להצלחת תוכניות הממשלה להוזלת מחירי הדיור  בטווח הארוך יותר הוא ההתפתחויות בהתחלות הבניה במשק. בחודשים האחרונים חל קיפאון בפעילות, בין היתר, על רקע חוסר הוודאות בקרב יזמי נדל”ן לגבי תוכניות הדיור השונות. במבט קדימה, במידה ותוכניות הדיור יאושרו באופן סופי על ידי הכנסת וייושמו על פי המתכונת אשר הוצעה על ידי קבינט הדיור, והממשלה תמשיך להוביל תוכניות הפועלות להרחבת הקרקעות המשווקות והבניה לצד הסרת חסמים בירוקראטיים בתחום הבניה, אזי התחלות הבניה עשויות לשוב ולעלות החל מהרביע הרביעי השנה או בתחילת השנה הבאה ולתמוך בהתרחבות הפעילות במשק.

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?