אגף הכלכלה

כלכלני לאומי: “קצב הצמיחה, בנטרול השפעת תחילת הפקת הגז, עשוי לעלות במתינות ב- 2014”

אגף הכלכלה
אומדן הצמיחה לשנת 2013 עודכן כלפי מטה.

אומדן הצמיחה לשנת 2013 עודכן כלפי מטה. קצב הצמיחה, בנטרול השפעת תחילת הפקת הגז, עשוי לעלות במתינות ב-2014
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (“הלמ”ס”) עדכנה את אומדן הצמיחה לשנת 2013 כלפי מטה ל-3.3% לעומת 3.4% באומדן הקודם מחודש אוקטובר. מדובר בקצב צמיחה נמוך מהממוצע הרב שנתי (4.4% בשנים 2007-2012). יש לציין כי בנטרול השפעת תחילת הפקת הגז, התוצר ב-2013 צמח, על פי אומדננו, בשיעור של כ-2.4%. שיעור המשקף גידול תוצר “אמיתי” לנפש בשיעור נמוך מאחוז ומעיד על עליה מתונה מאד ברמת החיים של משקי הבית בשנת 2013.
עדכון אומדני הצמיחה ל-2013 נבע, בין היתר, מעדכון כלפי מטה של התוצר ברבעון השלישי. על פי האומדן השני של הלמ”ס, התוצר המקומי הגולמי צמח ברבעון השלישי בשיעור של 2% בחישוב שנתי (נתון מנוכה עונתיות). מדובר בקצב צמיחה מעט נמוך יותר ביחס לנתוני האומדן הראשון (2.2%) אשר פורסמו בחודש נובמבר, וזאת על רקע עדכון מהותי כלפי מטה של נתוני היצוא (21.9%- לעומת 16.4%-) לצד עדכון כלפי מעלה בנתוני היבוא, ועדכון מסוים כלפי מטה בקצב ההתרחבות של הצריכה הפרטית. העדכון למטה בנתוני התוצר המקומי הגולמי ביחס לאומדנים הקודמים קוזז בעיקר בזכות עדכון חד כלפי מעלה בנתוני ההשקעות הגולמיות המקומיות (33.5%+ לעומת 20.8%+).

תוצר מקומי גולמי השוואה בינלאומית

כאמור למעלה, החולשה בפעילות היצוא, בעיקר ברבעון השלישי של השנה, הכבידה על הצמיחה במשק. זאת על רקע מגמת תיסוף השקל מול סל המטבעות אשר פגעה ברמת התחרותיות של המוצרים הישראלים בעולם. החולשה ביצוא נבעה גם מהתמתנות בביקושים הפנימיים בעולם, ובעיקר בקרב שותפות הסחר העיקריות של ישראל אשר התאפיינו בקצבי צמיחה נמוכים ביחס לשנים קודמות. לדוגמא, מדינות ה-OECD צמחו בשיעור ממוצע של 1.2% ב-2013 (על פי תחזית הארגון) לעומת 1.6% בשנה הקודמת וארצות הברית צמחה ככל הנראה בשיעור של 1.7% ב-2013 לעומת 2.8% לעומת שנה קודמת.

במבט קדימה, שיעור הצמיחה בישראל עשוי לעלות ברבעון הרביעי של 2013, בקצב גבוה יותר מאשר ברבעון השלישי, על רקע השיפור בפעילות היצוא והייצור התעשייתי בחודשים האחרונים. שיפור זה נובע מגידול בביקושים למוצרים ישראלים בעיקר בשל המשך מגמת התרחבות בפעילות הכלכלית בארצות הברית והתאוששות מסוימת בקרב מדינות אירופה. העלייה הצפויה בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית, ובעיקר בקרב המדינות המפותחות (2% ב-2014 לעומת 1.2% ב-2013) עשויה להביא לקצב צמיחה מהיר מעט יותר ב-2014, בנטרול השפעת תחילת הפקת הגז, ביחס ל-2013 (קצב הצמיחה של התוצר, בתוספת הגז, צפוי לקטון במעט).

נתוני הלמ”ס מצביעים על שיפור בשוק העבודה בהובלת הגידול במספר המועסקים במגזר הציבורי

שיעור האבטלה במשק (בקרב בני 15 ומעלה) ירד בחודש נובמבר האחרון ל-5.5% לעומת 5.8% בחודש הקודם ו-6.9% בחודש נובמבר אשתקד, כאשר שיעור ההשתתפות שמר על יציבות. מגמת הירידה בשיעור האבטלה נבעה מעליה של כ-100 אלף מועסקים ב-12 החודשים האחרונים, המשקפת גידול שנתי בשיעור של 3.2%. בחינת נתוני התעסוקה בקרב גילאי 25-64 (בנטרול השפעת השינויים במספר חיילי שירות הסדיר בצבא, עבודות זמניות ועונתיות בקרב תלמידים וסטודנטים), המשקפים בצורה טובה יותר את מצב התעסוקה במשק, מעידים גם כן על המשך מגמת שיפור בשוק התעסוקה. על פי נתוני הרביע השלישי, הכוללים ניתוח של שוק העבודה לפי ענפים, העלייה במספר המועסקים במשק בחודשים האחרונים הושפעה בעיקר מעליה במספר המשרות בשירות ציבורי, וזאת לצד ירידה במשרות במגזר העסקי, המתיישבת עם ההאטה בפעילות בסקטור זה. יש לציין כי מספר המועסקים בסקטור העסקי מהווים כשני שלישים מסך המועסקים במשק, ולכן ההתפתחויות במספר המועסקים במגזר העסקי הינן בעלות השפעה רבה על ההתפתחויות הכלכליות במשק. על פי נתוני הרבעון השלישי של משרות שכיר, הירידה בהיקף המשרות בסקטור העסקי נבעה בעיקר מירידה בענפי התעשייה המסורתית בשנה האחרונה, כאשר גם בענפי התקשורת ושירותי האוכל נרשמה ירידה.

שיעור הבלתי מועסקים במשק

להערכתנו, המגמות בשוק התעסוקה יושפעו בטווח הקצר ממספר גורמים, ביניהם ראשיתה של התאוששות בענפי היצוא והייצור התעשייתי על רקע הגידול בביקושים למוצרים ישראלים מחו”ל והשיפור המסוים בציפיות המעסיקים לגבי האופק הכלכלי. מנגד, צפוי כי הפירמות בסקטור העסקי ירצו להמשיך ולהתייעל על רקע הצמיחה המתונה בראיה ארוכת טווח, תיסוף השקל אשר ממשיך לשחוק את רווחיות היצואנים והתעשיות הנלוות, והעלאת מס החברות. בנוסף, יש לציין כי  התמתנות הגידול בהוצאות הממשלה ב-2014-2015 עשויה למתן את קצב הגידול במספר המועסקים במגזר הציבורי.

על פי ההתפתחויות הכלכליות במשק בחודשים האחרונים, אנו מעריכים כי מספר המועסקים במשק ימשיך לעלות, אך בקצב מתון. במידה ותחול עליה בשיעור ההשתתפות על רקע התוכניות הכלכליות לעידוד תעסוקה, קיימת סבירות כי שיעור האבטלה יעלה במעט במהלך השנה הקרובה.

קצב המכירות של דירות חדשות ירד בחודש נובמבר אך נותר גבוה בראיה ארוכת טווח. חודשי ההיצע ירדו אל מתחת ל-10

בחודש נובמבר נמכרו 2,142 דירות חדשות (נתונים מנוכי עונתיות) ביוזמה פרטית וציבורית. נתון זה משקף קצב מכירות שנתי של 25.7 אלף דירות חדשות, בדומה לקצב הממוצע מתחילת השנה, ומשקף גידול של כ-15% ביחס להיקף המכירות של דירות חדשות בשנה שעברה. בחינת נתוני שוק הדיור בחודשים האחרונים מצביעה על ירידה מסוימת בהיקף המכירות ביחס לחודשיים הקודמים, וזאת במקביל לירידה בנטילת המשכנתאות שחלה בחודש נובמבר והסתכמה ב-3.7 מיליארד ₪ לעומת קצב ממוצע מתחילת שנה של 4.3 מיליארד ₪. הירידה בהיקף נטילת המשכנתאות ובמכירות דירות נובע, בין היתר, מהמגבלות החדשות על משכנתאות  שהטיל הפיקוח על הבנקים, עליה מתונה מאד בשכר הריאלי במשק, ומחששות של ציבור הרוכשים הפוטנציאלים לגבי ההתפתחויות העתידיות בשוק התעסוקה. למרות ההתמתנות המסוימת בביקושים למשכנתאות ובמכירות, עדיין מוקדם לקבוע האם אלו הם סימנים ראשונים המעידים על “התקררות” בשוק הדיור או שינוי מגמה, ויש לציין כי קצב המכירות עדיין נותר גבוה בראיה ארוכת טווח (ראה/י גרף).

דירות שנמכרו נתוני מגמה

בצד ההיצע, נמשכת מגמת הירידה בהיקף המלאי הבלתי מכור (דירות חדשות ביוזמה פרטית שנותרו למכירה) אשר החלה במחצית הראשונה של 2012. בחודש נובמבר הסתכם המלאי ברמה של 15.9 אלף יחידות דיור. מדובר ברמה הנמוכה ביותר ב-21 החודשים האחרונים. הירידה ברמת המלאי מושפעת בעיקר מהיקף התחלות הבניה הנמוך ביחס לצרכי הביקוש הכולל במשק הנאמדים בכ-45 אלף יחידות דיור בשנה. הירידה במלאי גרמה לירידה בחודשי ההיצע אל מתחת לרמה של 10 חודשים, בפעם הראשונה מאז אפריל 2011 (מספר החודשים שיעברו עד שכל הדירות שנותרו למכירה ימכרו בהנחה שקצב מכירת הדירות יישאר קבוע). להערכתנו, הירידה בחודשי ההיצע אל מתחת לרמה של 10 החודשים עשויה לתמוך בהמשך עליה של מחירי הדיור. יחד עם זאת, קיימת סבירות כי מחירי הדיור יעלו בקצב מתון יותר ב-12 החודשים הבאים (כיום הקצב השנתי עומד על 8.6%+) במידה והיקף ביקושים למשכנתאות ומכירות הדירות ימשיך לרדת, ובצד ההיצע יחול  גידול בהיקף אישורים והתחלות בניה חדשות לרמות שנתיות של 45-50 אלף יח”ד.

שדות חובה מסומנים בכוכבית

תגובתך הועברה לצוות לאומי בלוג ותפורסם לאחר אישורה.

האם אתה מסכים?