שי ג'רבי

השפעת הורדת הריבית על תיקי ההשקעות

שי ג'רבי
הורדת הריבית האחרונה לרמה של 0.1% בלבד מייצרת דילמות לא פשוטות, בעיקר בחלק הסולידי של תיקי ההשקעות. מוזמנים לקרוא סקירה קצרה של ההשפעה על חלק מן המוצרים והאפיקים, ורמת החשיפה המומלצת בכל אפיק – עבור לקוח בעל פרופיל סיכון בינוני וטווח השקעה של כ- 5 שנים

התשואה האפסית הגלומה באפיק הנזילות (המורכב לרוב ממזומנים, פיקדונות בנקאיים, קרנות כספיות או שקליות קצרות ומק”מ) לצד העלויות הכרוכות ברכישת/החזקת חלק מהמוצרים באפיק, עלולים להביאם לפוטנציאל רווח אפסי או שלילי.

לריבית האפסית (ולרמיזות מצד בנק ישראל כי המדיניות המוניטארית עשויה להוסיף ולהיות מרחיבה אף יותר בהמשך) השפעה גם על אפיקי ההשקעה האחרים בתיקים ועל המוצרים השונים.

סקירה קצרה של ההשפעה על חלק מן המוצרים והאפיקים, ורמת החשיפה המומלצת בכל אפיק – עבור לקוח בעל פרופיל סיכון בינוני וטווח השקעה של כ- 5 שנים.

נזילות – אמנם האפיק מניב תשואה אפסית, אך ההשקעה באפיק תורמת לאיזון רמת הסיכון בתיקי ההשקעות, ולכן חשובה. יש לבחון את עלות ההשקעה בחלופות השונות לצד התשואה הפוטנציאלית ולהחליט על כדאיות ההשקעה בהתאם. המשקל המומלץ להשקעה באפיק זה הינו כ- 10%.

אג”ח ממשלתיות – סביבת הריבית האפסית הביאה לרמת תשואות נמוכה מאוד באפיק הממשלתי. יחד עם זאת, האפשרות להרחבה מוניטארית נוספת בהמשך עשויה להמשיך ולתמוך במחירי אגרות החוב הממשלתיות בכלל ובאגרות הארוכות בפרט. אנו ממליצים על חשיפה לאג”ח ממשלת ישראל במח”מ בינוני, כאשר המשקל המומלץ להשקעה באפיק עומד על 30%. ניתן לגוון את האחזקות באמצעות אגרות במח”מ ארוך. יש להתייחס לגיוון זה כהשקעה קצרת טווח (טקטית), כיוון שרמת המחירים בחלק הארוך של העקומים הינה גבוהה מאוד, ומגלמת רמת סיכון גבוהה.

אג”ח קונצרניות – גם באפיק הקונצרני רמת התשואות נמוכה מאוד בהסתכלות היסטורית. אולם, תמיכה במחירי אגרות החוב הממשלתיות כתוצאה מהריבית האפסית, כאמור לעיל, צפויה להביא למגמה דומה גם באפיק הקונצרני, בעיקר באגרות חוב של חברות בעלות מאפייני סיכון נמוכים. בהתחשב ברמת התשואות הנמוכה באפיק זה ובתנודתיות הגלומה בו, אנו סבורים כי יש להיחשף אליו במשקל נמוך מהתיק, כ- 12%, תוך מתן דגש על אגרות חוב בעלות מאפייני סיכון נמוכים ובמח”מ בינוני-קצר.

מניות בישראל – בשנים האחרונות היוותה סביבת הריבית הנמוכה גורם משמעותי בעליות השערים שנרשמו ברכיבי הסיכון בתיקים. הורדת הריבית האחרונה “תורמת” להיעדר אלטרנטיבות להשקעה ועשויה להביא לזרימת חלק מהכספים הצפויים לצאת ממכשירים שאינם כדאיים עוד להשקעה, גם לאפיקים עתירי סיכון כגון האפיק המנייתי. בנוסף, גם ברמה הסקטוריאלית, קיימים ענפים ספציפיים שצפויים ליהנות מסביבת הריבית הנמוכה. על אלו ניתן למנות את סקטור הנדל”ן המניב ו/או מניות המחלקות דיבידנדים. מנגד, סקטור הבנקים עשוי להיות מושפע מעט לשלילה לנוכח מרווח הריבית הנמוך. אנו סבורים כי האפיק המנייתי הינו בעל יחס הסיכוי-סיכון הגבוה ביותר מבין האפיקים השונים ועל כן הינו אפיק הסיכון המועדף בתיק ההשקעות. המשקל המומלץ להשקעה בו הינו כ- 24%, מתוכם 18% בשוקי חו”ל ו- 6% בשוק המקומי.

כאמור, סביבת הריבית האפסית צפויה מחד להביא לירידה בכדאיות בהשקעה בנכסים סולידיים, ומנגד, לתמיכה במחירים של נכסי סיכון. עם זאת יש לזכור כי רמת המחירים באפיקי הסיכון אינה נמוכה. לפיכך אנו ממליצים לשמור על איזונים נכונים בתיק ההשקעות. זאת, לצורך השאת תשואת התיק ובמקביל, שמירה על רמת סיכון סבירה.
כמובן, המלצה זו היא כללית ועל מנת לקבל ייעוץ המותאם לצרכים האישיים, ניתן לפנות ליועצי ההשקעות בסניפי לאומי.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מאמר זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.