אריה טל

ארץ טרופית יפה

אריה טל
לכבוד משחקי המונדיאל שמתחילים היום, שלחנו את אריה טל מאגף הכלכלה לבדוק את מצב המשק אצל המארחת, ברזיל

לכבוד משחקי המונדיאל שמתחילים היום, שלחנו את אריה טל מאגף הכלכלה לבדוק את מצב המשק אצל המארחת, ברזיל
ב- 2013 צמחה כלכלת ברזיל בשיעור של 2.3%. זהו שיעור נמוך ביחס לפוטנציאל הצמיחה של המדינה השמחה והאקזוטית הזאת – וכזה הוא היה גם בחמש השנים האחרונות. התחזיות מדברות על שיעורים נמוכים כאלה גם ב- 2014 ו-2015.
מה קורה שם, בארץ הקרנבל הנצחי? מה מונע מהפוטנציאל שלה להתממש? הגורמים אשר צפויים להכביד על הצמיחה הם קצב גידול מתון בפעילות ההשקעות על רקע הירידה באמון העסקי אשר נובעת, בין היתר, משיעור הריבית הגבוה, וכן העליה המתונה בביקושים המקומיים על רקע העליה בשיעור האבטלה. עליית שיעור אבטלה, לצד מידה רבה של אי-שוויון חברתי-כלכלי  – שתמיד אפיין את ברזיל – והוצאות הממשלה הגדולות לטובת המונדיאל (שבא עלינו לטובה) והאולימפיאדה בעוד שנתיים, הביאו לתסיסה פוליטית, שמביאה גם היא, שוב, להשפעה שלילית על הכלכלה.

בחינת נתוני המדד צופה פני עתיד (שמחושב ע”י ארגון ה-OECD וכולל מספר נתונים על הפעילות הריאלית ועל שוק העבודה) מעידה על המשך מגמת ההאטה בפעילות הריאלית, בדומה למגמה בחלק מהמדינות המתפתחות, ובניגוד למגמת ההתאוששות במדינות ה-OECD.

נקודות החולשה של הכלכלה הברזילאית

האשראי במשק הברזילאי גדל בשיעור של 14.6% ב-2013, לעומת 16.4% בשנה הקודמת וממוצע של 20.3% בשנים 2008-2012. בשנתיים הבאות, האשראי צפוי לצמוח בשיעור של 13.5% ו-14%. למרות ההאטה בקצבי הצמיחה בפעילות האשראי, עדיין מדובר בשיעורי צמיחה גבוהים. יחד עם זאת, הפער בין שיעורי צמיחה של האשראי לעומת שיעורי הצמיחה במשק הינו גבוה (בעיקר מכיוון ששיעור הצמיחה במשק הינו מתון), ודבר זה עלול להעיד על ביקוש יתר לאשראי שעשוי לגרום לחוסר יציבות במערכת הפיננסית בעתיד. לראיה, מחירי הדירות עלו בשיעור ריאלי שנתי ממוצע של 10% ב-4 השנים האחרונות (ב-2009-2013 האשראי לדיור גדל בקצב של 42% בשנה). עקב העליה החדה יחסית במחירי הדיור בשנים האחרונות, קיימים חששות לגבי היווצרותה של בועה במחירי הדיור בערים מסוימות. לאור עליית הסיכונים במערכת הפיננסית ושיעור הריבית הגבוה, ההערכות מדברות על כך שקצב הגידול בביקוש לאשראי יתמתן ל-30% בממוצע לשנה ב-2014 וב-2015, וצופים כי מחירי הדיור יעלו בשיעורים של 4% ו-4.5%, בשנים אלה, בהתאמה.

בנוסף, שיעור המינוף (=אשראי ביחס לתוצר) של הסקטור העסקי ומשקי הבית בברזיל אינו גבוה ביחס למדינות בעלות דירוג אשראי דומה – אבל בשנים האחרונות היא במגמת עליה בעקבות הביקוש הגבוה לאשראי ביחס לצמיחה. רמת האשראי של הסקטור העסקי ביחס לתוצר עמד על 56.1% בסוף 2013 והוא צפוי לעלות ל-62% ב-2015. בסוף 2013 האשראי היווה 26% ביחס לתוצר וכ-45.5% מההכנסה השנתית הפנויה של משקי הבית. הצמיחה המתונה עשויה לגרום להרעה נוספת במצבם של משקי הבית, דבר אשר מגדיל במידה מסוימת את הסיכון של המערכת הבנקאית.

אבל יש גם סיבות להיות אופטימיים:

על פי S&P, התיאבון לסיכון של הבנקים בברזיל הינו מתון: ניכר בהם היעדר מוצרים מסוכנים, שיעור נמוך של הלוואות בסיכון גבוה, ומסגרת שמרנית של תגמולים לעובדים ומנהלים. המערכת הבנקאית נמצאת בתהליך של יישום ההמלצות של באזל 3, ובאופן כללי, הפיקוח על המערכת הבנקאית הינו גבוה יחסית  וקיימת שקיפות גבוהה. 

לצד הגידול באשראי, שיעור הרווחיות בסקטור הבנקאות ירד בשנים האחרונות. ה-ROE הממוצע בשנים 2011-2013 היה 14.4% לעומת ממוצע של 18.9% בשנים 2007-2011, ומעט פחות מהממוצע בסקטור העסקי בשלוש השנים האחרונות. הירידה ברווחיות נבעה מירידה במרווחי הריבית על רקע הפחתות הריבית של הבנק המרכזי בשנים 2011 ועד הרביע הראשון של 2013. העלאות הריבית בשנה האחרונה עשויות להגדיל, במידה מסוימת, את שיעור הרווחיות בבנקים ב-2014.

בנוסף, הכלכלה בברזיל מתאפיינת בפיזור סקטוריאלי רחב שתורם ליציבותה היחסית, ונציין גם את השיעור הגבוה מסך היצוא שמופנה למדינות המפותחות ואת הרמה הגבוהה של רזרבות המט”ח.

אנחנו מקווים שגלי התיירים שעומדים לשטוף את המדינה בשבועות הקרובים, וגם באולימפיאדה הבאה, יעשו לברזילאים שירות – גם כלכלי – טוב. מגיע להם.

פאיז טרופיקל!