עו"ד ויועצת מס חופית ולר

פנסיה חובה לעצמאים: כל מה שצריך לדעת (חלק ב’)

עו"ד ויועצת מס חופית ולר
החוק החדש מביא איתו לא רק חובות, אלא גם זכויות יוצאות דופן שחשוב להכיר. מתי ניתן למשוך את הכספים שנצברו ואיך להימנע מקנסות?

בכתבה הקודמת על חוק פנסיה חובה לעצמאים סקרנו את החובות שחלות על אלו הכפופים לו, והסברנו כמה יידרש להפקיד כל עצמאי בהתאם לפועלו והכנסתו. כמובן שהחוק מביא עמו גם זכויות יוצאות דופן אותן נפרט בכתבה זו, אבל גם השלכות במקרה של אי ציות.

החוק שנועד לסייע לעצמאים ולהבטיח את עתידם, מאפשר בסיטואציות מסוימות משיכת סכום כספי שנצבר עוד לפני 01.01.17 בפטור ממס.

 

קיימים שני מצבים אופציונליים למשיכת הכספים:
1. במקרה של סגירת עסק או סיום משלח יד, ובתנאי שנעשו הפקדות לקופת גמל לקצבה בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס שקדמו למועד המשיכה. במקרה זה, אופן המשיכה יתבצע בשלושה תשלומים שאינם חייבים להיות שווים, כך שהסכום הראשון יכול להיות גדול ומשמעותי במיוחד והשניים האחרים מזעריים.

 

החוק הביא עמו זכויות יוצאות דופן של משיכת כספים בפטור ממס. מדובר על כספים שהעצמאי הפקיד בעבר בקופת הגמל. חשוב להבין כי  מדובר בהרבה כסף מאחר וחל על כספים שהופקדו עוד טרם כניסת החוק לתוקף. בעצם, עצמאים יהיו זכאים למשוך בפטור ממס את הנמוך מבין שתי האופציות:

* שליש מהקרן הצבורה בקופת הגמל

* סך של 12,200 ₪ כפול מספר שנות ההפקדה לקופת הגמל לקצבה.

למעשה, החוק נותן הטבה אדירה במשיכה רטרואקטיבית של הכספים הצבורים בקופת הגמל שהופקדו לפני חקיקת החוק, דבר שעשוי לסייע רבות במקרה של פרישה, סגירת עסק או סיום משלח יד.

 

2. בעת פרישה כאשר אין הכנסה חייבת בהפקדה, ובתנאי שהופקדו כספים במשך שנתיים לפחות מתוך ארבע השנים שקדמו למועד הפרישה. בעת הפרישה משיכת הכספים תתבצע בסכום הוני אחד.

 

טיפ: החוק אינו מחייב בהפקדה מלאה של השיעורים הנגזרים מההכנסה החייבת בהפקדה, ועל מנת לממש את הזכאות למשיכה בפטור ממס חובה להפקיד סכום חודשי כלשהו. כך שגם אם העסק עומד בפני מצב של סגירה, רצוי להמשיך ולהפקיד סכום מינימלי שיאפשר עמידה בתנאי המשיכה.

כמו כן, החוק מדבר על מצב אבטלה ולא על אבטלה. המשמעות היא כי גם עצמאי שסגר את עסקו או חדל לעסוק במשלח ידו, אך מנגד יש לו הכנסה כשכיר – רשאי למשוך את הכספים בפטור ממס.

 

חשוב לדעת

עצמאי שלא הפקיד לקופת גמל לקצבה ושהכנסתו החייבת בהפקדה, בשנת מס, גבוהה מ-12 פעמים שכר מינימום באותה השנה, יקבל התראה ולפיה אם לא יפקיד את התשלומים שחב בהם על-פי חוק בתוך 90 יום ממועד משלוח ההתראה, יוטל עליו קנס בסך של 500 ש"ח עבור כל שנת מס. הקנס אינו מהווה הוצאה מוכרת לצרכי מס.

הדרך להכרה בזכות האבטלה כפי שמגיעה לשכירים, קרי מכספי משלמי המיסים ולא מכספי הפנסיה שהם עצמם חסכו, עוד ארוכה. יחד עם זאת, חוק זה באמת מאותת על שינוי מסוים שחל במדיניות הממשלה כלפי ציבור העצמאים.