לשכת יועצי המס בישראל

צריכים להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה? כך תעשו זאת נכון

לשכת יועצי המס בישראל
שנת 2015 כמעט הגיעה לקיצה ואיתה גם שנת המס. יועצי המס, דנה זטלאוי-כהן, בני קיוויתי, אייל אלון וג'נט סורי מלשכת יועצי המס, מסבירים לכם כיצד להגיע מוכנים להגשת הדו”ח השנתי למס הכנסה ולהתחיל את שנת 2016 ברגל ימין.

מהם הרישומים והצעדים הבסיסיים שיש לבצע לפני תום השנה?

 

ספירת מלאי

במידה וברשותכם מלאי, אזי על פי החוק יש לבצע ספירת מלאי בתאריך 31.12.14.במידה ולא תוכלו לבצע ספירת מלאי בתאריך זה, יש לכם חלון הזדמנויות של 10 ימים להשלימה, לפני או אחרי המועד, או במשך כל חודש דצמבר או ינואר, תוך מתן הודעה מראש בכתב לפקיד השומה.

בכל מקרה בו לא מתבצעת הספירה במועד, יש לדאוג לביצוע רישום מדוייק של הסחורות הנכנסות והיוצאות, בין מועד ספירת המלאי לתאריך הדוחות, עד ל 31 בדצמבר, כך שהדו”ח יהיה מעודכן גם אם התחלתם את הספירה לפני כן.

חשוב לשמור את רשימות המלאי במשך 7 שנים, היות שהן מהוות  חלק בלתי נפרד מספרי החשבונות של העסק.

 

איזה מלאי צריך להיכלל ברשימות ואילו רשימות לערוך?

√ כל סחורה בבעלות העסק.

√ כל סחורה ברשות העסק (השייכת לאחרים ונמצאת ברשותו). את הסחורה הזו נרשום ברשימה נפרדת תחת “מלאי בהשאלה”.

√ סחורה בבעלות העסק הנמצאת אצל אחרים. את סחורה זו נרשום ברשימה נפרדת תחת “סחורה אצל אחרים”.

√ ‘מלאי מת’- ללא ערך וללא נחיצות עסקית יש לרשום ברשימה נפרדת (ולחשב לפי ערך המימוש תוך ציון עלות מקורית).

 

מה יש לכלול  ברשימות?

על הרשימות לכלול את פירוט הסחורות, יחידת המדידה, כמות, מחיר ליחידה וערך כספי של המוצר. את הרשימות יש לערוך לפי הקבוצות הבאות: מוצרים מוגמרים, חומרי גלם, וחומרי עזר ועיבוד – במידה ומדובר בעסק יצרני.

את הערך הכספי של המלאי (שווי) יש לחשב לפי מחיר עלות או שוק – הנמוך מביניהם (לא כולל מע”מ).

את הרשימות יש לערוך בדיו, לציין את מקום אחסון המלאי, למספר את דפי הרשימות ולהחתים את מבצע הספירה על כל עמוד שנספר על ידו.

 

קריאת מונה ה”קילומטראז'” של המכוניות העסקיות

ביום 31/12/2015 יש לרשום את מד הק”מ של כל הרכבים בעסק. זהו תנאי בסיסי להכרה בהוצאות הרכב.

 

ספירת יתרות בקופת העסק של מזומנים ושיקים

נכון לסוף יום 31/12/2015 (שטרם הופקדו לחשבון הבנק), בצרוף רשימת השיקים שבקופת העסק בציון סכום ותאריך פירעון רשום.

 

רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה (אלא אם כן אתם מנהלים הנהח”ש כפולה)

יש לערוך רשימת חייבים וזכאים, ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי שיימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2015.<

 

עבודות שטרם נסתיימו ועדיין נמצאות בביצוע ביום 31.12.2015

יש לבצע רשימת עבודות בביצוע, שתכלול בכל עבודה או פרוייקט את כל העלויות וערך העבודה שהושקעו באותה עבודה עד לתום שנת המס.

 

העסקת עובדים

אם הנך מעסיק/ה עובדים עליך להגיש טפסי  101 חתומים עבור כל העובדים לשנת 2015 ולקראת השנה החדשה – 2016 – לוודא כי  עובדיך ממלאים את הטפסים פעם נוספת, לעדכן שינויים במצבם האישי ולחתום עליהם. יש לצרף צילום תעודת זהות של העובד לטופס 101.חשוב לציין כי יש למלא טופס “הודעה לעובד – תנאי העסקתו”, לכל עובד חדש וכן לכל עובד ותיק שתנאי העסקתו שונו.

הוצאות נוספת שלא הגיעו לידי יועץ המס שלך במהלך השנה מכיוון שאינן  מוכרות לשלטונות מע"מ  כגון ביטוחים  למיניהם, אגרות הוצאות מימון ועוד.

 

עיקרי המסמכים שיש להגיש ליועץ המס המייצג אתכם לצורך עריכת הדו”ח השנתי:

אישורים על הכנסות (כולל הכנסות פטורות ממס):

1. טופס 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת הזוג (במידה ושני בני הזוג עובדים). אם הנך או בן/בת הזוג מועסק/ת בכמה מקומות עבודה – יש להמציא טופס 106 מכל מעביד.

 2. אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו”ל: הכנסות משוק ההון, ריבית, דיבידנד, מימוש תוכניות חסכון, דמי שכירות בארץ ובחו”ל, רווח מניירות ערך וכו’. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו, יש לצרף על כך אישור (טפסי 867 מהבנקים).

 3. אישורים על קצבאות ממעבידים (פנסיה).

 4. אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה או כל קצבה אחרת מביטוח לאומי, ו/או כל מקור אחר (לדוגמא: רנטה, משרד הביטחון וכד’).

 5. אישורים על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים. במידה ונוכה מס מהכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.

 6. מסמכים על ירושות שהתקבלו או כספים פרטיים שהתקבלו במתנה (כולל סכומים שנתקבלו מהמשפחה).

 7. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין, מימוש קרן השתלמות, מימוש קופות גמל.

 8. כל הכנסה אחרת שהייתה לך ולבן/בת זוגך שלא הוזכרה לעיל.

 

אישורים שנתיים לעניין ניכויים וזיכויים:

1. אישור על הפקדות לקרן השתלמות.

2. אישור על הפקדות לקופת גמל  שלך, של בן/בת הזוג ושל ילדיך.

3. אישור על הפקדות לקרן פנסיה שלך ושל בן/בת הזוג.

4. אישור תשלום פרמיות לביטוח חיים שלך ושל בן/בת הזוג.

5. אישור תשלום פרמיות לביטוח אובדן כושר עבודה.

6. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך.

7. אישור על תשלומים למוסד לביטוח לאומי כעצמאי.

8. אישור מועצה/עירייה  על מגורים ביישוב ספר בשנת המס (ביישובים הרלוונטיים בלבד).

9. אם במהלך השנה נוכה מהכנסתך מס במקור, עליך לפנות למנכים ולבקש אישור שנתי על ניכוי מס במקור (טופס 857).

10. אם במהלך השנה נוכו לך דמי ביטוח לאומי ממוסדות ציבור או כל גוף אחר, עליך להמציא טופס 806.

11. אישור רפואי על טיפול בילדים “נטולי יכולת”, במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק אם קיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).

12. אישור על אחזקת קרוב מדרגה ראשונה במוסד סיעודי, במידה ויש.

13. אישור על זכאות לתואר ראשון או שני ממוסד אקדמי.

14. כל אישור אחר למס הכנסה שיש בידך ולא הוזכר לעיל.

15. מידע על הכנסות פטורות כגון שכר דירה למגורים.

16.מידע על הכנסות משכר דירה אשר עולות על תקרת הפטור.

17. הכנסות ממכירת מקרקעין.(פירוט שומת מס שבח שהתקבלה בגין המכירה).

18.נכסים בחו"ל כולל מניות בחברות נסחרות או לא נסחרות.

 

* הדברים האמורים במאמר זה מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.