לשכת יועצי המס בישראל

כל מה שכדאי לדעת על הפקדות סוף השנה בעסקים

לשכת יועצי המס בישראל
יועצי המס, דנה זטלאוי-כהן, בני קיוויתי ואייל אלון מלשכת יועצי המס מפרטים את הנקודות שחשוב לדעת בנוגע להפקדות סוף השנה של העסק שלכם.

הפקדות לקרן השתלמות

ניתן להפקיד לקרן השתלמות על ידי עצמאיים עד לגובה של 7% מההכנסה החייבת (הכנסה מקסימלית של 263,000₪ לשנה).

סכום ההפקדה המקסימלי ל- 2015 הוא בסך 18,480 ₪ והניכוי המרבי המוכר לצורכי מס הוא בסך 11,880 ₪ (4.5% מסכום ההכנסה המקסימלי, קרי הטבת מס מקסימאלית במקרה כאמור הינה 5,680 ₪.

עבור בעלי שליטה בחברה ניתן להעביר 6% מההכנסה עד לתקרה של 188,544 ₪, כאשר החלוקה היא 4.5% ע”ח החברה ו- 1.5%-2.5% ע”ח העובד.

ראוי לציין שניתן להגדיל את הפרשות החברה ב- 3% עד 7.5% מהשכר אך במקרה כזה ה- 3% הנוספים לא יהוו הוצאה מוכרת במס לחברה, יחד עם זאת, במועד המשיכה בעל השליטה יהיה פטור ממס.

עבור שכירים ההפרשות הינן בשיעור 10% מתוך הכנסה שנתית בגובה 188,544 ₪ (מקסימום 18,854 ₪), כאשר חלק העובד הוא 2.5%. הפרשה מעבר לזה תחושב כשווי הטבה למס.

לגבי עובדי הוראה בלבד, נקבע כי ניתן להפריש בשיעור 11.2%, כאשר חלק העובד 2.8%.

 

הפקדה לקופת גמל

לגבי שכיר שאינו עצמאי

תקרת ההפקדה לעצמאי הינה 16% מההכנסה החייבת עד לתקרת הפקדה של 33,408 ₪. במקרה כזה יינתן ניכוי (כמו הוצאה) מההכנסה בשיעור של 11% (דהיינו ניכוי של 22,968 ₪ ) וזיכוי מהמס בשיעור של 35% עבור יתרת ההפקדה 5% (3,654 ₪ מתוך 10,440 ₪ ).

ראוי לציין כי, סכום ההטבה תלוי בשיעור המס השולי של כל אדם, וכי הטבת המס המקסימלית הינה 14,679 ₪.

 

לגבי שכיר בעל שליטה

לאחר תיקון 190 לפקודה, בוטל העיוות שהיה קיים בהפקדות לפנסיה בין שכירים לבעלי שליטה כלומר ניתן להפקיד לבעלי שליטה כהוצאה מוכרת (בדיוק כמו שכיר ) 7.5% מהשכר עד 4 פעמים מהשכר הממוצע במשק, בשנת 2015 ניתן להפקיד לקרן פנסיה כאמור סכום של 37,040 ₪.

 

הפקדה לפיצויים לבעל שליטה

תקרת ההפקדה השנתית המותרת בניכוי למעביד (החברה) עבור הפקדה בקופה לפיצויים היא 12,360 ₪.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה

תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה שמשלם המעביד יוכרו לו כהוצאה עד ל- 3.5% מההכנסה החייבת של העובד ועד 4 פעמים השכר הממוצע במשק (37,040 ₪ לחודש), כלומר 1,296₪ לחודש.

 

שכיר

שכיר שמעבידו אינו משלם עבורו ביטוח זה, רשאי לרכוש לעצמו את הביטוח ויוכל לדרוש ניכוי הסכום עד 3.5% מהכנסתו החייבת. הסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאובדן כושר עבודה גם יחד, מבלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה, הינו בשיעור כולל של 7.5% מהשכר – עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק. זאת אומרת, פרמיה מרבית של 2,778 ₪ ל- 2 הרכיבים ביחד.

 

עצמאי

עצמאי רשאי לדרוש את התשלומים עד 3.5% מהכנסתו החייבת ועד לתקרת הכנסה של 37,040 ₪. הכנסות המתקבלות עפ”י פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה הן הכנסות החייבות במס לפי סעיף 2(2) לפקודה כמחליפות שכר. יש לתת את הדעת לכך שאם מקבלים פיצוי זה, ייתכן וכדאי יהיה לפנות למס הכנסה ולנסות לתבוע פטור זמני ממס עפ”י סעיף 9(5) (בתנאי שתקופת אי הכושר היא מעל 6 חודשים).

 

תרומות למוסדות מוכרים

עפ”י סעיף 46, מי שתרם סכומים שמעל לרצפה של 190 ₪, זכאי לזיכוי בשיעור 35% מסך התרומות למוסדות מוכרים, וזאת עד לתקרה של 9,295,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת, לפי הנמוך מביניהם.

 

מס יסף

מי שהכנסתו תעלה על 811,560 ₪ בשנת 2015 יאלץ לשלם 2% מס נוסף על החלק בהכנסתו העולה על 811,560 ₪ – המונח הכנסה חייבת כולל את סה"כ הכנסותיו של היחיד מכלל המקורות (כולל רווחי הון והכנסות פאסיביות אחרות), קיימים שני סייגים – סכום אינפלציוניים וכן הכנסה ממכירת דירה שאינה פטורה ממס ששווי מכירתה נמוך מ 4 מיליון ₪ לא יכללו במניין ההכנסות לעניין החוק.

 

* הדברים האמורים במאמר זה מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.