בני קיוויתי ודנה זטלאוי-כהן

מבצע “צוק איתן” בראי חוק מס רכוש וקרן פיצויים

בני קיוויתי ודנה זטלאוי-כהן
בימים לא פשוטים כאלה, חשוב שתדעו מהן האפשרויות והזכויות שלכם

בימים לא פשוטים כאלה, חשוב שתדעו מהן האפשרויות והזכויות שלכם אם נפגעו חלילה רכושכם או עסקיכם נפגעו. יועץ המס בני קיוויתי ויועצת המס דנה זטלאוי-כהן מלשכת יועצי המס, ליקטו וערכו מידע חשוב למי שרכושם נפגע באירועי מבצע “צוק איתן”. ביום ג’ 8/7/2014 יצא לדרכו מבצע “צוק איתן”, בעקבותיו הכריז שר הביטחון ביום ד’ 09/07/2014 על “מצב מיוחד בעורף”: הכרזה שמשמעותה העקרונית היא הפעלת פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית.
חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ”א – 1961 (בהמשך הפוסט נקרא לו “החוק”) והתקנות שהותקנו מכוחו של חוק זה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל”ג – 1973 (בהמשך הפוסט הן  תיקראנה “התקנות”) עוסקים בפיצויים בגין נזקי רכוש ואובדן הכנסות במצבים הנכללים בהגדרת “מצב מיוחד בעורף”.

החוק והתקנות מפרידים בין נזקים ישירים – כלומר כאלה שנגרמו כתוצאה מפגיעה ישירה של מעשי איבה או פעולות מלחמה שונות, לבין נזקים עקיפים – כלומר אובדנן רווח או השתכרות כתוצאה מהיעדר יכולת לתפעל נכסים ועסקים בשל ה”מצב המיוחד בעורף”, בין אם כתוצאה ממעשי איבה, או פעולות מלחמה, או הנחיות פיקוד העורף או שר הביטחון, וזאת גם אם לא נגרם לנכס או לעסק נזק ישיר.

פיצויים בגין נזקים ישירים

1. נזקים למבנים – פיצוי זה ניתן לכל אדם בכל מקום בארץ, שאירע לו נזק ישיר לרכוש כתוצאה ישירה של מעשי איבה/פעולות מלחמה. לאחר האירוע יגיעו עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) שמסתייעים באנשי מקצוע רלוונטיים מטעמם, ויערכו שמאות לקביעת הפיצוי הכספי שיינתן לניזוק, למימון התיקונים והשבת המצב לקדמותו בסיוע בעלי מקצוע לפי בחירתו.

2. נזקים לחפצי הבית בדירות מגורים מפוצים לפי מחירון שקיים בידי אנשי קרן הפיצויים ובהתאם לגודל המשפחה המתגוררת בבית הניזוק. בשום מקרה אין פיצוי בגין אובדן כסף והמחאות, תכשיטים וחפצי אמנות שניזוקים באירוע. המחירון המעודכן של “חפצי הבית” נמצא במדריך קרן הפיצויים (נסו להקליד בחיפוש באינטרנט ” ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה”).

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי של חפצי הבית באמצעות תשלום פרמיה סמלית בגובה 0.3% משווי הרכוש המבוטח ומילוי “טופס הצהרה מקוון” שנמצא באתר האינטרנט של רשות המיסים.

3. נזקים לרכב – בעלי כלי רכב שנפגעו וניזוקו בפעולות איבה/מלחמה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים באזורם ויבקשו שמאי שיגיע להעריך את אומדן הנזק. לאחר קביעת אומדן הנזק יופנה הניזוק לתיקון הנזק בכל מוסך שיבחר לפי שיקול דעתו, ובתנאי ששמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו.

בעת פניה בעניין נזק ישיר לרכב יש לצרף: רישיון רכב, אישור משטרה הכולל מספר הרישוי של הרכב וחתימת חוקר או קצין משטרה. במקרה ומגיש התביעה אינו בעל הרכב- יש לצרף גם ייפוי כוח מטעם בעל הרכב למגיש התביעה (ניתן להוריד טופס ייפוי כוח באתר רשות המיסים). במקרה והרכב בליסינג – יש לצרף העתק מהסכם הליסינג, ובמקרה והרכב מושכר לטווח ארוך (מוניות לדוגמא)  – הסכם שכירות.

4. נזקים לציוד עסקי – כיסוי לנזקים אלה הנם בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, במצבו לפני הפגיעה). על בעל העסק להוכיח בעלותו על הציוד שנפגע.

5. נזקים למלאי עסקי – בעל העסק זכאי לשווי עלות המלאי שניזוק ללא מע”מ. יש להוכיח בעלות על המלאי.

להוכחת נזקים ישירים לציוד ולמלאי: חובה להמציא רשימה מסודרת של הציוד והמלאי שניזוקו, וכן דו”חות כספיים ומסמכים המעידים שהיו בבעלות בעל העסק התובע פיצוי – כגון חשבוניות רכישה ואישור יועץ מס או רואה חשבון על שוויים. למסמכים אלה יש לצרף אישור מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וצילום המחאה לאימות פרטי הבנק.

6. נזקים לחפצים אישיים – אם נקלע אדם למעשה איבה בין ששהה ברכב ובין בעת שהיה ברחוב או במקום אחר מחוץ לביתו, וחפציו האישיים שהיו איתו נפגעו, עליו לפנות לאנשי קרן הפיצויים (מס רכוש), ולמסור פרטים ו\או שרידים של החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

פיצויים בגין נזקים עקיפים – חלים רק ביישובים המוגדרים כ”יישובי ספר” על פי התקנות (בתקנות כלולה רשימה סגורה של יישובי ספר. לעניין מבצע “צוק איתן” כל ישובי עוטף עזה והעיר שדרות נמצאים ברשימות הללו), ונכנסים לתוקף כאשר הנכס או העסק הינו במצב אי יכולת תפעול של 24 שעות לפחות בענפי התעשייה ו-7 ימים לפחות בענפי השירותים והמסחר.

פיצוי נוסף שניתן לקבל הוא בגין שכר עבודה של העובדים עבור הימים בהם נמנעה הגעתם מן הטעמים המנויים בתקנות העיקריות, פיצוי זה ניתן מהיום הראשון.

תושבים ועסקים שנמצאים ביישובי ספר וסופגים נזק עקיף יכולים בחלוף תקופת ימים שנקבעו בתקנות – שכ”ע לעובדים מהיום הראשון, נזק עקיף בתעשייה בחלוף 24 שעות השבתה, ונזק עקיף במסחר ושירותים בחלוף 7 ימים לפחות – לתבוע פיצוי על בסיס המצב החוקי הקיים עתה.

נזקים עקיפים בישובים שאינם ספר במצב החוקי הקיים כיום אין זכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים לתושבי יישובים אלה ולמי שעסקם נמצא ביישובים אלה. ביישובים שאינם ספר,  תהיה זכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים רק אם המדינה תתקין “הוראת שעה” לכך, כדוגמת הנעשה בעבר במבצעי “עמוד ענן”, “עופרת יצוקה” ומלחמת לבנון השנייה.

אציין שבכל מקרה נזק עקיף, חובה על התובע פיצוי להוכיח את הקשר בין הנזק למצב המלחמתי, ולעמוד בכל ההנחיות הכתובות בתקנות.

המלצות

בהתאם לאמור לעיל ומתוך כוונה לצפות את פני העתיד ולקדם את הבאות – המלצתנו לבעלי העסקים בכל רחבי הארץ היא:

א. לתעד היעדרויות עובדים וסיבות ההיעדרות.

ב. לתעד הקטנות או ביטולי אירועים והזמנות  והנסיבות בגינן הוקטנו או בוטלו.

ג. לתעד קלקולים או השמדת סחורה כתוצאה מהמצב והאטת הפעילות הכלכלית.

ד. לתעד כל אירוע חריג הקשור למצב וגרם לנזק כלכלי לעסק לפי שיקול דעתו של בעל העסק.

מידע חשוב נוסף

1. אין זכאות לפיצוי בגין כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

2. אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת וחפצים אחרים שנמצאו בבית או בעסק ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים מרשות המיסים.

3. לברורים ופרטים נוספים ולדיווח על נזקים והגשת תביעות יש לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין או למוקדי מס רכוש הסמוכים למקום קרות הנזק:

משרד פקיד השומה אשקלון, העוז 1 אשקלון, טלפון 08-6836000

משרד פקיד השומה באר-שבע, שד’ שז”ר 31 באר שבע, טלפון 08-6293555

משרד למיסוי מקרקעין חיפה, שדרות פלי”ם 15 חיפה, טלפון 04-8630402

משרד למיסוי מקרקעין טבריה, רחוב אלחדיף 23 טבריה, טלפון 04-6714005/6

משרד למיסוי מקרקעין ירושלים, רחוב כנפי נשרים 66 ירושלים, טלפון 02-654231/4

משרד למיסוי מקרקעין תל-אביב, דרך ממנחם בגין 125 תל-אביב, טלפון 03-7633224

 

האמור בסקירה לעיל הינו על דעתם ואחריותם של הכותבים בלבד והבנק אינו אחראי לנכונות או לשלמות האמור. אין לראות באמור לעיל משום סקירה ממצה של המצב המשפטי. הסקירה אינה מהווה ייעוץ או המלצה לנהוג בדרך כל שהיא והיא מפורסמת כמידע כללי בלבד.