דנה זטלאוי-כהן

קצת על הוצאות רכב

דנה זטלאוי-כהן
דנה זטלאוי מלשכת יועצי המס מבהירה אחת ולתמיד: מה באמת מוכר לניכוי במס הכנסה ובמע"מ?

דנה זטלאוי מלשכת יועצי המס מבהירה אחת ולתמיד: מה באמת מוכר לניכוי במס הכנסה ובמע"מ?
כל עצמאי מכיר את צמד המילים "הוצאות רכב". אבל כמה ולמי מוכרות ההוצאות האלה? ננסה לעשות קצת סדר בדברים:
הכרת ההוצאות במס הכנסה
הכלל הבסיסי בניכוי הוצאות בפקודת מס הכנסה הוא שההוצאה מוכרת לניכוי מס אך ורק אם היא נעשתה לשם ייצור הכנסה.
נקודת המוצא של תקנות מס הכנסה (בנושא ניכוי הוצאות רכב) היא כי הוצאות הרכב מעורבות, כלומר חלקן לצרכים עסקיים וחלקן לצרכים פרטיים (לדוגמא: עם אותו הרכב אתה נוסע במהלך השבוע לפגישות עם לקוחות, ובסופ"ש אתה נוסע לים עם המשפחה). התקנות קובעות כללים להתרת החלק העסקי בלבד.

עם הוצאות החזקת הרכב נמנות כאלה ששולמו בשנת המס בשל רכישת דלק ושמנים, תיקוני רכב והחזקה, חניה, שימוש בכביש אגרה, רישוי רכב, ביטוח חובה ומקיף, דמי שכירות ופחת.

הכללים לניכוי הוצאות החזקה לסוגי הרכב העיקריים:

לגבי רכב – סכום הוצאות החזקתו בניכוי שווי השימוש ברכב (ראה טבלה להלן "שווי שימוש ברכב"), או סכום בגובה 45% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה ביניהם.

לגבי אופנוע שסיווגו ברישיון הרכב – יוכר סכום הוצאות החזקתו  בניכוי שווי השימוש, או סכום בגובה 25% מהוצאות ההחזקה – עפ"י הגבוה ביניהם.

לגבי רכב תפעולי – רכב ביטחון, רכב שלא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצרכי המעביד ואינו יוצא מחוץ למקום העיסוק – יוכרו מלוא הוצאות הרכב.

לגבי אוטובוס ציבורי או מונית – יוכר סכום הוצאות ההחזקה בניכוי שווי השימוש, או סכום בגובה 90% מהוצאות ההחזקה – עפ"י הגבוה ביניהם.

אז מה הוא למעשה "שווי שימוש ברכב"?

מעסיקים רבים מעמידים לרשות עובדיהם רכב צמוד שמשמש אותם לצרכי עבודה – אבל לא רק. המעביד נושא בכל העלויות הקשורות בהחזקת הרכב, ואילו העובד זוכה ל"טובת הנאה" אשר חייבת בתשלום מס הכנסה. שווי השימוש ברכב הינו הסכום הנזקף לשכרו של העובד המקבל רכב, לצורך חישוב המס בגין ההכנסה הכוללת שלו מעבודה.

קבוצת המחיר מוגדרת ברישיון הרכב:

הכרת ההוצאות במס ערך מוסף

הכללים לניכוי מס תשומות בגין רכישת הרכב

בתקנות מע"מ נקבע כי לא ניתן לנכות כמס תשומות מע"מ ששולם בגין רכישת רכב פרטי (רכב פרטי הינו רכב אשר משקלו נמוך מ-3,500 ק"ג), וזאת אף אם הרכב משמש באופן מלא אך ורק לצרכי העסק.

יוצאים מן הכלל, אשר להם יותר לנכות מס תשומות בגין רכישת רכב פרטי, הם:

* מי שעוסק במכירה והשכרת רכבים.

* מי שעוסק בלימוד נהיגה.

* מי שעסקו הסעת נוסעים.

בגין רכישת רכב מסחרי, אשר משקלו עולה על 3,500 ק"ג ומשמש לצרכי העסק, ינוכה במלואו מס התשומות.

ניכוי מס תשומות בגין הוצאות רכב שוטפות

הוצאות הרכב השוטפות הן דלק, שמנים, חניה, תיקונים וכדו'.

אם הרכב משמש רק את העסק, ניתן לנכות את מלוא מס התשומות.

אם השימוש הוא מעורב (גם עבודה וגם ים בשבת, זוכרים…?), ניתן לנכות את מס התשומות לפי יחס השימוש לצרכי העסק, אם לא ניתן לקבוע את יחס השימוש – מה שקורה במרבית המקרים – ינוכה מס התשומות כך:

אם עיקר השימוש הוא לצרכי העסק, ינוכה 2/3 מגובה התשומות.

אם עיקר השימוש הוא לצרכים פרטיים, ינוכה ¼ מגובה התשומות.

לניכוי מס תשומות בגין עסקת ליסינג

ברכב אשר נרכש במסגרת עסקת ליסינג מימוני או תפעולי, יותר ניכוי מס תשומות החל בחשבונית, רק אם חברת הליסינג תפצל בין סכום דמי השכירות החודשיים / דמי תשלום רכישת הרכב לבין מרכיב התחזוקה.

אסור לנכות מס התשומות על מרכיב ההשכרה ועל מרכיב הרכישה – אבל מרכיב התחזוקה מותר בניכוי עפ"י התקנות שפורטו קודם.

דרך צלחה !